نان کامل سنتی رضوی

اکنون تعطیل است


پونک بلوار امیرکبیر بلوار حج خیابان راهورنان لواش تنوری کامل با کنجدی و سیاه دانه، دانه ای
10,000 تومان
نان لواش تنوری کامل با سبزی جات، دانه ای
سبزی شنبلیله، برای تنظیم قند خون
10,000 تومان
پلاستیک
1,000 تومان
نان لواش تنوری کامل، دانه ای
7,000 تومان
نان لواش تنوری کامل با کنجدی و سیاه دانه، دانه ای
10,000 تومان
آرد گندم کامل
35,000 تومان
پلاستیک
1,000 تومان
نان لواش تنوری کامل با سبزی جات، دانه ای
سبزی شنبلیله، برای تنظیم قند خون
10,000 تومان
آرد جو
40,000 تومان