شمس

خیابان مولوی،نرسیده به چهارراه منتظری،روبروی حسینیه امینی هاسوپ جو
3,500 تومان
سالاد مخصوص
4,300 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
19,500 تومان
جوجه کباب نرمال سیخی
بدون برنج
13,000 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
بدون برنج
15,500 تومان
جوجه کباب ویژه شمس سیخی
بدون برنج
20,000 تومان
جوجه با استخوان سیخی
بدون برنج
27,000 تومان
کباب مصری سیخی
بدون برنج
45,000 تومان
کباب لاری سیخی
بدون برنج
42,000 تومان
کباب بختیاری سیخی
بدون برنج
29,000 تومان
کباب سلطانی مخصوص سیخی
بدون برنج
48,500 تومان
کباب نگینی سیخی
بدون برنج
24,500 تومان
کباب برگ مخصوص سیخی
بدون برنج
40,000 تومان
ماهی قزل آلا بدون برنج
بدون برنج
30,000 تومان
کباب کوبیده سیخی
بدون برنج
10,500 تومان
مرغ بدون برنج
بدون برنج
14,000 تومان

چلو کباب کوبیده نرمال
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
19,500 تومان
چلو کباب کوبیده شمس
24,000 تومان
چلو جوجه کباب نرمال
16,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
18,500 تومان
چلو جوجه کباب ویژه شمس
23,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
43,000 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
51,500 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
30,000 تومان
چلو کباب مصری شمس
48,000 تومان
چلو کباب لاری
45,000 تومان
چلو کباب بختیاری
32,000 تومان
چلو کباب نگینی
27,500 تومان
قیمه نثار سنتی
27,500 تومان
قیمه نثار سنتی ویژه
31,500 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
چلو ماهی قزل الا
33,000 تومان
کباب کوبیده سیخی بدون برنج
10,500 تومان

میرزا قاسمی
9,000 تومان
کشک بادمجون
9,000 تومان
سوپ جو
3,500 تومان
سالاد مخصوص
4,300 تومان
زیتون پرورده
4,000 تومان
ماست و خیار
3,500 تومان
ماست و موسیر
2,200 تومان

نوشابه شیشه ای
1,380 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ خانواده
4,700 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده میهن
7,000 تومان