شمس

خیابان مولوی،نرسیده به چهارراه منتظری،روبروی حسینیه امینی هاجوجه کباب نرمال سیخی
بدون برنج
9,000 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
بدون برنج
11,000 تومان
جوجه کباب ویژه شمس سیخی
بدون برنج
15,000 تومان
جوجه با استخوان سیخی
بدون برنج
21,500 تومان
کباب بختیاری سیخی
بدون برنج
22,000 تومان
کباب سلطانی فیله سیخی
بدون برنج
35,500 تومان
کباب نگینی سیخی
بدون برنج
17,500 تومان
کباب برگ فیله گوساله سیخی
بدون برنج
29,000 تومان
ماهی قزل آلا بدون برنج
بدون برنج
20,500 تومان
مرغ بدون برنج
بدون برنج
10,000 تومان

چلو کباب کوبیده نرمال
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده شمس
20,500 تومان
چلو جوجه کباب نرمال
12,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
14,500 تومان
چلو جوجه کباب ویژه شمس
18,500 تومان
چلو کباب برگ فیله گوساله
32,500 تومان
چلو کباب سلطانی فیله
39,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
25,000 تومان
چلو کباب لاری
38,500 تومان
چلو کباب بختیاری
25,500 تومان
چلو کباب نگینی
21,000 تومان
قیمه نثار سنتی
18,000 تومان
قیمه نثار سنتی ویژه
22,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
13,500 تومان
چلو ماهی قزل الا
24,000 تومان
کباب کوبیده سیخی بدون برنج
6,000 تومان

میرزا قاسمی
7,500 تومان
کشک بادمجون
7,800 تومان
سوپ جو
2,500 تومان
سالاد مخصوص
3,300 تومان
زیتون پرورده
3,500 تومان
ماست و خیار
2,700 تومان
ماست و موسیر
2,200 تومان

نوشابه شیشه ای
1,380 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
دوغ خانواده
4,700 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ لیوانی
1,100 تومان