انتخاب شعبه:


شاندیز اسفندیار - شعبه دوم

کلیه غذاهای شعبه دوم با همان کیفیت شعبه اول اما با حجم کمتر و قیمت پایین تر می باشند.