گریلمن

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 170,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین،خیابان فردوسی شمالی،مرکز خرید نارون،طبقه سومسوپ مخصوص گریلمن
5,700 تومان
فیله استیک 200 گرمی
64,600 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
81,700 تومان
اسپرایت
2,850 تومان
ریب 150 گرمی
43,700 تومان
ریب 200 گرمی
بدون استخوان دنده
53,200 تومان
ریب 250 گرمی
بدون استخوان دنده
62,700 تومان
ریب 300 گرمی
بدون استخوان دنده
72,200 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
81,700 تومان
ریب 400 گرمی
بدون استخوان دنده
91,200 تومان
ریب 450 گرمی
100,700 تومان
ریب 500 گرمی
بدون استخوان دنده
110,200 تومان
ریب 550 گرمی
119,700 تومان
ریب 600 گرمی
بدون استخوان دنده
129,200 تومان
ریب 650 گرمی
138,700 تومان
ریب 700 گرمی
148,200 تومان
ریب آی 150گرمی
41,800 تومان
ریب آی 200 گرمی
همراه با استخوان دنده
51,300 تومان
ریب آی 250 گرمی
همراه با استخوان دنده
58,900 تومان
ریب آی 300 گرمی
همراه با استخوان دنده
67,450 تومان
ریب آی 350 گرمی
همراه با استخوان دنده
76,000 تومان
ریب آی 400 گرمی
همراه با استخوان دنده
85,500 تومان
ریب آی 450 گرمی
همراه با استخوان دنده
94,050 تومان
ریب آی 500 گرمی
همراه با استخوان دنده
102,600 تومان
ریب ای 550 گرمی
111,150 تومان
ریب آی 600 گرمی
همراه با استخوان دنده
120,650 تومان
ریب آی 650 گرمی
129,200 تومان
ریب آی 700 گرمی
137,750 تومان
فیله استیک 150 گرمی
52,250 تومان
فیله استیک 200 گرمی
64,600 تومان
فیله استیک 250 گرمی
75,050 تومان
فیله استیک 300 گرمی
86,450 تومان
فیله استیک 350 گرمی
99,750 تومان
فیله استیک 400 گرمی
111,150 تومان
فیله استیک 450 گرمی
123,500 تومان
فیله استیک 500 گرمی
134,900 تومان
فیله استیک 550 گرمی
146,300 تومان
فیله استیک 600 گرمی
157,700 تومان
فیله استیک 650 گرمی
170,050 تومان
فیله استیک 700 گرمی
180,500 تومان
تی بن 150 گرمی
47,500 تومان
تی بن 200 گرمی
57,950 تومان
تی بن 250 گرمی
68,400 تومان
تی بن 300 گرمی
78,850 تومان
تی بن 350 گرمی
90,250 تومان
تی بن 400 گرمی
100,700 تومان
تی بن 450 گرمی
111,150 تومان
تی بن 500 گرمی
121,600 تومان
تی بن 550 گرمی
133,000 تومان
تی بن 600 گرمی
142,500 تومان
تی بن 650 گرمی
153,900 تومان
تی بن 700 گرمی
164,350 تومان
استیک بره
94,905 تومان

چیز برگر 150 گرمی
34,200 تومان
ماشروم برگر 150 گرمی
36,100 تومان
مکزیکن برگر 150 گرمی
36,100 تومان
دیپ چیز برگر 150 گرمی
38,950 تومان
امریکن برگر 150 گرمی
40,850 تومان
ایتالین برگر 150 گرمی
38,950 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 150 گرمی
46,550 تومان
دوبل برگر 300 گرمی
57,950 تومان
چیز برگر 200 گرمی کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
62,700 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
67,450 تومان
دیپ چیز برگر 200 گرمی کمبو
67,450 تومان
امریکن برگر 200 گرمی کمبو
69,350 تومان
دوبل برگر 400 گرمی کمبو
95,000 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
64,600 تومان
مکزیکن برگر 200 گرمی کمبو
64,600 تومان
اکونومی برگر 1*1 120 گرمی
27,550 تومان
اکونومی برگر 2*2 240 گرمی
46,550 تومان
اکونومی برگر 3*3 360 گرمی
65,550 تومان
اکونومی برگر کمبو 1*1 120 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
48,450 تومان
اکونومی برگر کمبو 2*2 240 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
67,450 تومان
اکونومی برگر کمبو 3*3 360 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
86,450 تومان
چیز برگر 200 گرمی
41,800 تومان
امریکن برگر 200 گرمی
48,450 تومان
دیپ چیز برگر 200 گرمی
46,550 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی
46,550 تومان
دوبل برگر 400 گرمی
74,100 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی
43,700 تومان
مکزیکین برگر 200 گرمی
43,700 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 200 گرمی
54,150 تومان
کلاسیک امریکن 150 گرمی
26,505 تومان
کلاسیک ایتالین 150 گرمی
23,655 تومان
ژانویچ گوشت
گوشت راسته مزه دار شده،سس قارچ،پنیر،سیب زمینی،فلفل ترشی،نان تست شده،سس مخصوص
39,900 تومان
ژان برگر
57,000 تومان
سوپر چیز فرایز
28,500 تومان
گلکسی برگرز
41,705 تومان

سیب زمینی
14,250 تومان
سیب زمینی بزرگ
28,500 تومان
سیب زمینی با سس پنیر
23,750 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس پنیر
47,500 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
19,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس قارچ
38,000 تومان
سوپ مخصوص گریلمن
5,700 تومان
سس قارچ
9,500 تومان
چیپس
8,075 تومان

اسپرایت
2,850 تومان
دوغ
2,375 تومان
زیرو
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان
باواریا شیشه ای سیب
6,650 تومان
فانتا پرتغالی
2,850 تومان
فانتا شاتوت
2,850 تومان
فانتا مرکبات
2,850 تومان
فانتا لیمو
2,850 تومان
کوکا قوطی
2,850 تومان