گریلمن

قزوین،خیابان فردوسی شمالی،مرکز خرید نارون،طبقه سومسیب زمینی با سس قارچ
20,000 تومان
چیز برگر 150 گرمی
36,000 تومان
امریکن برگر 150 گرمی
43,000 تومان
ماشروم برگر 150 گرمی
38,000 تومان
ریب 150 گرمی
46,000 تومان
ریب 200 گرمی
بدون استخوان دنده
56,000 تومان
ریب 250 گرمی
بدون استخوان دنده
66,000 تومان
ریب 300 گرمی
بدون استخوان دنده
76,000 تومان
ریب 350 گرمی
بدون استخوان دنده
86,000 تومان
ریب 400 گرمی
بدون استخوان دنده
96,000 تومان
ریب 450 گرمی
106,000 تومان
ریب 500 گرمی
بدون استخوان دنده
116,000 تومان
ریب 550 گرمی
126,000 تومان
ریب 600 گرمی
بدون استخوان دنده
136,000 تومان
ریب 650 گرمی
146,000 تومان
ریب 700 گرمی
156,000 تومان
ریب آی 150گرمی
44,000 تومان
ریب آی 200 گرمی
همراه با استخوان دنده
54,000 تومان
ریب آی 250 گرمی
همراه با استخوان دنده
62,000 تومان
ریب آی 300 گرمی
همراه با استخوان دنده
71,000 تومان
ریب آی 350 گرمی
همراه با استخوان دنده
80,000 تومان
ریب آی 400 گرمی
همراه با استخوان دنده
90,000 تومان
ریب آی 450 گرمی
همراه با استخوان دنده
99,000 تومان
ریب آی 500 گرمی
همراه با استخوان دنده
108,000 تومان
ریب ای 550 گرمی
117,000 تومان
ریب آی 600 گرمی
همراه با استخوان دنده
127,000 تومان
ریب آی 650 گرمی
136,000 تومان
ریب آی 700 گرمی
145,000 تومان
فیله استیک 150 گرمی
55,000 تومان
فیله استیک 200 گرمی
68,000 تومان
فیله استیک 250 گرمی
79,000 تومان
فیله استیک 300 گرمی
91,000 تومان
فیله استیک 350 گرمی
105,000 تومان
فیله استیک 400 گرمی
117,000 تومان
فیله استیک 450 گرمی
130,000 تومان
فیله استیک 500 گرمی
142,000 تومان
فیله استیک 550 گرمی
154,000 تومان
فیله استیک 600 گرمی
166,000 تومان
فیله استیک 650 گرمی
179,000 تومان
فیله استیک 700 گرمی
190,000 تومان
تی بن 150 گرمی
50,000 تومان
تی بن 200 گرمی
61,000 تومان
تی بن 250 گرمی
72,000 تومان
تی بن 300 گرمی
83,000 تومان
تی بن 350 گرمی
95,000 تومان
تی بن 400 گرمی
106,000 تومان
تی بن 450 گرمی
117,000 تومان
تی بن 500 گرمی
128,000 تومان
تی بن 550 گرمی
140,000 تومان
تی بن 600 گرمی
150,000 تومان
تی بن 650 گرمی
162,000 تومان
تی بن 700 گرمی
173,000 تومان
استیک بره
99,900 تومان

چیز برگر 150 گرمی
36,000 تومان
ماشروم برگر 150 گرمی
38,000 تومان
مکزیکن برگر 150 گرمی
38,000 تومان
دیپ چیز برگر 150 گرمی
41,000 تومان
امریکن برگر 150 گرمی
43,000 تومان
ایتالین برگر 150 گرمی
41,000 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 150 گرمی
49,000 تومان
دوبل برگر 300 گرمی
61,000 تومان
چیز برگر 200 گرمی کومبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
66,000 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
71,000 تومان
دیپ چیز برگر 200 گرمی کمبو
71,000 تومان
امریکن برگر 200 گرمی کمبو
73,000 تومان
دوبل برگر 400 گرمی کمبو
100,000 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی کمبو
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
68,000 تومان
مکزیکن برگر 200 گرمی کمبو
68,000 تومان
اکونومی برگر 1*1 120 گرمی
29,000 تومان
اکونومی برگر 2*2 240 گرمی
49,000 تومان
اکونومی برگر 3*3 360 گرمی
69,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 1*1 120 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
51,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 2*2 240 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
71,000 تومان
اکونومی برگر کمبو 3*3 360 گرمی
به همراه نوشیدنی+سیب زمینی+سوپ
91,000 تومان
چیز برگر 200 گرمی
44,000 تومان
امریکن برگر 200 گرمی
51,000 تومان
دیپ چیز برگر 200 گرمی
49,000 تومان
ایتالین برگر 200 گرمی
49,000 تومان
دوبل برگر 400 گرمی
78,000 تومان
ماشروم برگر 200 گرمی
46,000 تومان
مکزیکین برگر 200 گرمی
46,000 تومان
سوپر دیپ چیز برگر 200 گرمی
57,000 تومان
کلاسیک امریکن 150 گرمی
27,900 تومان
کلاسیک ایتالین 150 گرمی
24,900 تومان
ژانویچ گوشت 200 گرمی
42,000 تومان
ژان برگر
60,000 تومان
سوپر چیز فرایز
30,000 تومان
گلکسی برگرز
43,900 تومان

سیب زمینی
15,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
30,000 تومان
سیب زمینی با سس پنیر
25,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس پنیر
50,000 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
20,000 تومان
سیب زمینی بزرگ با سس قارچ
40,000 تومان
سوپ مخصوص گریلمن
6,000 تومان
سس قارچ
7,000 تومان
چیپس
8,500 تومان

اسپرایت
3,000 تومان
دوغ
2,500 تومان
زیرو
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
باواریا شیشه ای لیمو
7,000 تومان
کوکاکولا خانواده
4,500 تومان
باواریا شیشه ای سیب
7,000 تومان
باواریا شیشه ای تلخ
7,000 تومان
فانتا پرتغالی
3,000 تومان
فانتا شاتوت
3,000 تومان
فانتا مرکبات
3,000 تومان
فانتا لیمو
3,000 تومان
فرش دی موهیتو
2,500 تومان
فرش دی پرتقال انبه
2,500 تومان
فرش دی آلبالو
2,500 تومان
فرش دی لیموناد
2,500 تومان
فرش دی سیب
2,500 تومان
فرش دی انگور
2,500 تومان
فرش دی چهارگیاه
2,500 تومان
فرش دی بلو هاوایی
2,500 تومان
کوکا قوطی
3,000 تومان