لبنیات سنتی بهپاک

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
07:00تا22:30

خ دانشگاه چهارراه استاندارد رو به روی بانک صادراتپنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی
73,300 تومان
پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی
80,000 تومان
گردو اعلا ص درصد ایرانی نیم کیلویی
155,500 تومان
خامه سنتی سیصد گرمی
45,000 تومان
خامه سنتی ۱۴۰ گرم
21,000 تومان
ناموجود

ماست بزرگ
48,000 تومان
ناموجود
ماست متوسط
35,000 تومان
ناموجود
ماست چکیده شیرین یک کیلویی
40,000 تومان
ناموجود
دوغ چکیده یک کیلویی
45,000 تومان
ناموجود
ماست چکیده شیرین نیم کیلویی
20,000 تومان
ناموجود
ماست موسیر یک کیلویی
45,000 تومان
ناموجود
ماست موسیر نیم کیلویی
22,500 تومان
ناموجود
دوغ چکیده نیم کیلویی
23,000 تومان

شیر یک کیلویی
15,000 تومان
سرشیر یک کیلویی
220,000 تومان
سرشیر نیم کیلویی
110,000 تومان
سرشیر سیصد گرمی
73,300 تومان
ناموجود

کره مشکی (کره دوغی) یک کیلویی
260,000 تومان
کره مشکی (کره دوغی) نیم کیلویی
130,000 تومان
کره مشکی (کره دوغی) سیصد گرمی
78,000 تومان
کره چرخی (کره خامه) سیصد گرمی
60,000 تومان
کره چرخی (کره خامه) یک کیلویی
200,000 تومان
کره چرخی (کره خامه) نیم کیلویی
100,000 تومان

زیتون شکسته سیصد گرمی
24,000 تومان
زیتون درشت یک کیلویی
100,000 تومان
زیتون بی هسته یک کیلویی
110,000 تومان
زیتون بی هسته نیم کیلویی
55,000 تومان
زیتون بی هسته سیصد گرمی
33,000 تومان
زیتون شکسته یک کیلویی
80,000 تومان
زیتون درشت سیصد گرمی
30,000 تومان
زیتون شکسته نیم کیلویی
40,000 تومان
زیتون کنسروی ریز یک کیلویی
70,000 تومان
زیتون کنسروی ریز نیم کیلویی
35,000 تومان
زیتون کنسروی ریز سیصد گرمی
21,000 تومان
زیتون درشت نیم کیلویی
50,000 تومان
زیتون کبابی
زیتون کبابی 500 گرم
78,000 تومان
زیتون کبابی
زیتون کبابی 680 گرم
95,000 تومان

ارده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 400 گرمی
52,200 تومان
رده سنتی اردکان (احتشام) با کنجد ایرانی 700 گرمی
80,500 تومان
ارده تنوری چهار صد گرمی
106,500 تومان
ارده فله یک کیلویی
120,000 تومان

تخم بلدرچین 12 تایی
20,000 تومان

گردو اعلا ص درصد ایرانی نیم کیلویی
155,500 تومان
گردو اعلا ص درصد ایرانی یک کیلویی
311,000 تومان

سمنو کوچک
25,000 تومان

پنیر گلپایگان یک کیلویی
160,000 تومان
پنیر سفید نیم کیلویی
35,000 تومان
پنیر سفید سیصد گرمی
23,300 تومان
پنیر لاکتیکی یک کیلویی
98,000 تومان
پنیر لاکتیکی نیم کیلویی
49,000 تومان
پنیر اصفهان یک کیلویی
98,000 تومان
پنیر اصفهان نیم کیلویی
49,000 تومان
پنیر بلغاری پگاه یک کیلویی
160,000 تومان
پنیر بلغاری پگاه نیم کیلویی
80,000 تومان
پنیر بلغاری پگاه سیصد گرمی
53,300 تومان
پنیر کهنه دیلمان نیم کیلویی
65,000 تومان
پنیر کهنه دیلمان سیصد گرمی
43,300 تومان
پنیر لیقوان اعلا گوسفندی یک کیلویی
220,000 تومان
پنیر گلپایگان نیم کیلویی
80,000 تومان
پنیر گلپایگان سیصد گرمی
53,300 تومان
پنیر لیقوان اعلا گوسفندی نیم کیلویی
110,000 تومان
پنیر سفید یک کیلویی
70,000 تومان
پنیر لیقوان اعلا گوسفندی سیصد گرمی
73,300 تومان

حلوا ارده
۵۰۰ گرم
40,000 تومان
حلوا ارده
250 گرم
20,000 تومان

حلوا شکری
350
28,000 تومان

عیران
15,000 تومان

خرما ربی
1 کیلوگرم
60,000 تومان

رشته آشی میلان
35,000 تومان
کشک سنتی
۵۰۰ گرم
22,500 تومان
کشک سنتی
1 کیلوگرم
45,000 تومان
کشک رامک
250 گرم
12,000 تومان
کشک رامک
500 گرم
22,000 تومان
کشک
250 گرم
15,000 تومان
کشک
۵۰۰ گرم
22,000 تومان

سوهان کره ای اعلا
130,000 تومان

کوکاکولا
14,000 تومان
فانتا
14,000 تومان
اسپرایت
14,000 تومان
آلوئه ورا مگابیز
1، 5
30,000 تومان
آب گازدار لاکی یو
کاله 1، 5
12,500 تومان