فست فود سالمویچ

اکنون تعطیل است


کوثر بلوار انصارالحسین خ میعاد جنوبی پلاک 10پیتزا رست بیف کوچک
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
54,000 تومان
پیتزا کالزونه کوچک
گوشت راسته، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
43,000 تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
بادمجان مزه دار شده، گوجه، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
49,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ کوچک
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
36,000 تومان
پیتزا مخصوص سالمویچ خانواده
1/4 پیتزا رست بیف، 1/4 پیتزا گودا، 1/4 پیتزا سیر و استیک، 1/4 پیتزا هالوپینو
140,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ کوچک
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
36,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
58,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
109,000 تومان
پیتزا گودا کوچک
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
42,000 تومان
پیتزا گودا متوسط
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
69,000 تومان
58,000 تومان
پیتزا گودا خانواده
گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، پنیر ورقه ای، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
122,000 تومان
پیتزا رست بیف کوچک
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
54,000 تومان
پیتزا رست بیف متوسط
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ،، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
87,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
159,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت کوچک
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
43,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت متوسط
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
72,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت چرخکرده، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
126,000 تومان
پیتزا سیر و استیک کوچک
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
52,000 تومان
پیتزا سیر و استیک متوسط
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
84,000 تومان
پیتزا سیر و استیک خانواده
گوشت راسته، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
154,000 تومان
پیتزا هالوپینو کوچک
فلفل هالوپینو، گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
41,000 تومان
پیتزا هالوپینو متوسط
فلفل هالوپینو، گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
67,000 تومان
پیتزا هالوپینو خانواده
فلفل هالوپینو، گوشت چرخکرده، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
119,000 تومان
پیتزا هاوایی کوچک
آناناس، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
45,000 تومان
پیتزا هاوایی متوسط
آناناس، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
72,000 تومان
پیتزا هاوایی خانواده
آناناس، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
132,000 تومان
پیتزا کالزونه کوچک
گوشت راسته، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
43,000 تومان
پیتزا کالزونه متوسط
گوشت راسته، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
69,000 تومان
پیتزا کالزونه خانواده
گوشت راسته، مرغ تنورپز، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
123,000 تومان
پیتزا مارگاریتا کوچک
گوجه، ریحان، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
24,000 تومان
پیتزا مارگاریتا متوسط
گوجه، ریحان، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
42,000 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
گوجه، ریحان، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
71,000 تومان
پیتزا سبزیجات کوچک
بادمجان مزه دار شده، گوجه، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
29,000 تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
بادمجان مزه دار شده، گوجه، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
49,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
بادمجان مزه دار شده، گوجه، خمیر مخصوص سالمویچ، سس دست ساز کف پیتزا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون اسلایس، ادویه مخصوص، سس مخصوص پیتزا سالمویچ
86,000 تومان

برگر ویژه سالمویچ
همبرگر گوشت دست ساز، فیله مرغ ،دو عدد پنیر ورقه ای، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
74,000 تومان
برگر کلاسیک
همبرگر گوشت دست ساز، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
50,000 تومان
چیکن برگر
همبرگر مرغ دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
45,000 تومان
هالوپینو برگر
همبرگر گوشت دست ساز، فلفل هالوپینو، پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
59,000 تومان
ماشروم برگر
همبرگر گوشت دست ساز، پنیر ورقه ای، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
58,000 تومان
رست برگر
همبرگر گوشت دست ساز، گوشت رست شده، پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
72,000 تومان
دوبل برگر
دو عدد همبرگر گوشت دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
78,000 تومان
دوبل چیکن
دو عدد همبرگر مرغ دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
60,000 تومان
چیز برگر
همبرگر گوشت دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ای، خیارشور، کاهو، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
56,000 تومان
پرشین برگر
همبرگر گوشت دست ساز، پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه، نان همبرگر نان آوران، سس ویژه همبرگر سالمویچ، ادویه مخصوص
52,000 تومان

نان سیر تست
3 عدد نان تست، پنیر پیتزا، جعفری، سس سیر مخصوص
24,000 تومان
نان سیر پیتزایی
خمیر پیتزا مخصوص سالمویچ، پنیر پیتزا، جعفری، سس سیر مخصوص
26,000 تومان

نوشابه خانواده
14,300 تومان
نوشابه بطری کوچک
5,000 تومان
دلستر شیشه ای
8,500 تومان
دوغ لیوانی
5,000 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان