نان شیرینی روشان

اکنون تعطیل است


سپه رو به روی مسجد جامعباقلوا استانبولی نیم کیلو
32,500 تومان
شیرینی تر یک کیلو
40,000 تومان
شیرینی تر نیم کیلو
20,000 تومان

باقلوا استانبولی یک کیلو
65,000 تومان
باقلوا استانبولی نیم کیلو
32,500 تومان