بستنی سنتی جهانی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

میدان تهران قدیم بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به پل راه آهننان حصیری یک بسته
1,500 تومان
1,350 تومان
بستنی سنتی سه رنگ با خامه اضافه یک کیلو
35,000 تومان
31,500 تومان
فالوده یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
بستنی سنتی سه رنگ یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
بستنی گردویی ویژه پرخامه یک کیلو
45,000 تومان
40,500 تومان
بستنی سنتی سه رنگ یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
بستنی سنتی سه رنگ با خامه اضافه یک کیلو
35,000 تومان
31,500 تومان
بستنی گردویی ویژه پرخامه یک کیلو
45,000 تومان
40,500 تومان
فالوده یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
نان حصیری یک بسته
1,500 تومان
1,350 تومان