مجتمع نان نخبگان

پونک مصیب مرادی جنب کوچه شمشادنان سنگک ساده
1,600 تومان
نان سنگک معمولی کنجددار
3,000 تومان
نان سنگک ویژه شاتر
8,000 تومان
نان سنگک بزرگ ساده
2,500 تومان
کیسه نان
1,000 تومان
نان سنگک ساده
1,600 تومان
نان سنگک بزرگ پرکنجد
6,000 تومان
نان سنگک معمولی کنجددار
3,000 تومان
نان سنگک بزرگ ساده
2,500 تومان
نان سنگک ویژه شاتر
8,000 تومان
آرد یک کیلو
7,000 تومان
کیسه نان
1,000 تومان