آبمیوه بستنی فالوده آس

باغ دبیر کوچه محمدیه روبه روی حمدالله مستوفیبستنی سنتی پرخامه آس یک کیلو
30,000 تومان
فالوده بستنی زعفرانی آس نیم کیلو
فالوده شیرازی زعفرانی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
14,000 تومان
فالوده شیرازی آس یک کیلو
22,000 تومان
آب کرفس۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
32,000 تومان
آب کرفس ۱ لیتری
صدرصد طبیعی
28,000 تومان
آب طالبی۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
32,000 تومان
آب طالبی۱لیتری
صدرصد طبیعی
27,000 تومان
آب هویج۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
27,000 تومان
آب هویج۱لیتری
صدرصد طبیعی
21,000 تومان
شیرموز۱/۵لیتری
شیر .موز.شکر.صلب
32,000 تومان
شیرموز۱لیتری
شیر .موز.شکر.صلب
27,000 تومان
شیر موز پسته ۱/۵ لیتری
شیر .موز.شکر.صلب.پودر پسته.مغز پسته اعلا
48,000 تومان
شیر موز پسته1 لیتری
شیر .موز.شکر.صلب.پودر پسته.مغز پسته اعلا
42,000 تومان
شیرموز خرما۱/۵لیتری
شیر .موز.شکر.صلب.خرمااعلا
45,000 تومان
شیرموز خرما۱لیتری
شیر .موز.شکر.صلب.خرما
39,000 تومان

بستنی سنتی پرخامه آس یک کیلو
30,000 تومان
بستنی سنتی آس نیم کیلو
14,000 تومان
بستنی سنتی آس یک کیلو
28,000 تومان
نان بستنی بسته ای
3,000 تومان
بستنی سنتی پرخامه آس
15,000 تومان
بستنی ویژه گوسفندی ۱ کیلویی
خامه. پسته.گردو.هل.زعفران.گلاب و....
60,000 تومان

فااوده شیرازی آس نیم کیلو
11,000 تومان
فالوده شیرازی آس یک کیلو
22,000 تومان
فالوده شیرازی زعفرانی نیم کیلو
13,000 تومان
فالوده شیرازی زعفرانی یک کیلو
25,000 تومان
فالوده شیرازی شاتوتی نیم کیلو
13,000 تومان
فالوده شیرازی شاتوتی یک کیلو
25,000 تومان

فالوده بستنی آس یک کیلو
فالوده شیرازی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
26,000 تومان
فالوده بستنی آس نیم کیلو
فالوده شیرازی همراه با شربت البالو وبستنی سنتی
13,000 تومان
فالوده بستنی زعفرانی آس یک کیلو
فالوده شیرازی زعفرانی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
27,000 تومان
فالوده بستنی زعفرانی آس نیم کیلو
فالوده شیرازی زعفرانی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
14,000 تومان
فالوده بستنی شاتوتی آس یک کیلو
فالوده شیرازی شاتوتی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
27,000 تومان
فالوده بستنی شاتوتی آس نیم کیلو
فالوده شیرازی شاتوتی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
14,000 تومان