آبمیوه بستنی فالوده آس

اکنون تعطیل است


باغ دبیر کوچه محمدیه روبه روی حمدالله مستوفیآب طالبی۱/۵لیتری
صدرصد طبیعی
32,000 تومان
آب طالبی۱لیتری
صدرصد طبیعی
27,000 تومان
آب انار1/5
صدرصد طبیعی
60,000 تومان
آب انار1لیتری
صدرصد طبیعی
45,000 تومان
آب سیب 1/5لیتری
صدرصد طبیعی
40,000 تومان
آب سیب ۱ لیتری
صدرصد طبیعی
30,000 تومان
آب پرتغال1/5لیتری
صدرصد طبیعی
50,000 تومان
آب پرتقال1لیتری
صدرصد طبیعی
40,000 تومان
شیر موز ۱/۵ لیتری
40,000 تومان
شیرموز خرما ۱/۵لیتری
55,000 تومان
شیرموز پسته 1/۵
60,000 تومان
شیرموز پسته1لیتری
45,000 تومان
اب هویج 1/5لیتری
صدرصد طبیعی
27,000 تومان
آب هویج۱لیتری
صدرصد طبیعی
22,000 تومان

بستنی سنتی پرخامه آس یک کیلو
30,000 تومان
بستنی سنتی آس نیم کیلو
14,000 تومان
بستنی سنتی آس یک کیلو
28,000 تومان
نان بستنی بسته ای
3,000 تومان
بستنی سنتی پرخامه آس
15,000 تومان
بستنی ویژه گوسفندی ۱ کیلویی
خامه. پسته.گردو.هل.زعفران.گلاب و....
60,000 تومان
بستنی ویژه گوسفندی نیم کیلویی
چهار مغز هل زعفران گلاب و......
30,000 تومان
خامه اضافه ظرفی
6,000 تومان

فااوده شیرازی آس نیم کیلو
11,000 تومان
فالوده شیرازی آس یک کیلو
22,000 تومان
فالوده شیرازی زعفرانی نیم کیلو
13,000 تومان
فالوده شیرازی زعفرانی یک کیلو
25,000 تومان
فالوده شیرازی شاتوتی نیم کیلو
13,000 تومان
فالوده شیرازی شاتوتی یک کیلو
25,000 تومان

فالوده بستنی آس یک کیلو
فالوده شیرازی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
26,000 تومان
فالوده بستنی زعفرانی آس یک کیلو
فالوده شیرازی زعفرانی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
27,000 تومان
فالوده بستنی شاتوتی آس یک کیلو
فالوده شیرازی شاتوتی همراه با شربت البالو و بستنی سنتی
27,000 تومان