مواد غذایی پوپک

چهارراه خیام پاساژ مهر و ماهلوبیا چیتی
900 گرم
35,000 تومان
لوبیا قرمز
900 گرم
34,500 تومان
نخود
900 گرم
17,000 تومان
لوبیا سفید
900 گرم
32,000 تومان
لپه
900 گرم
34,500 تومان
عدس
900 گرم
31,000 تومان
لوبیا چیتی
450 گرم
18,500 تومان
لوبیا قرمز
450 گرم
18,000 تومان
لوبیا سفید
450 گرم
17,000 تومان
نخود
450 گرم
9,500 تومان
لپه
450 گرم
18,000 تومان
عدس
450 گرم
16,000 تومان

چای 100 گرم ممتاز دوران
8,000 تومان
پودر هات چاکلت
500 گرم
35,000 تومان

جو پوست کنده
900 گرم
8,000 تومان
جو پرک
400 گرم
3,100 تومان