سیراب شیردان عبیدزاکان

خیابان عبید زاکان جنب حلیم عید زاکانسیراب و شیردان گوساله پرسی
15,000 تومان
ناموجود
شیردان گوسفندی دانه ای
18,000 تومان
سیراب شیردان گوسفندی پرسی
17,000 تومان
ناموجود
جگر سیخی
2,200 تومان
دل سیخی
2,200 تومان
قلوه سیخی
2,200 تومان
چربی سیخی
2,200 تومان
جگر گوسفندی پخته شده 1 کیلو
140,000 تومان
جگر گوسفندی پخته شده 100 گرم
14,000 تومان
دل گوسفندی پخته شده 100 گرم
14,000 تومان
قلوه گوسفندی پخته شده 100 گرم
14,000 تومان

نوشابه بطری کوچک
2,500 تومان
نوشابه خانواده
6,000 تومان
دوغ لیوانی خوشگوار
2,000 تومان
ماء الشعیر باربیکن
4,500 تومان
دلستر خانواده هی دی
6,500 تومان
دلستر شیشه ای هی دی
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان