نان سنگک محمدی

خیابان طالقانی روبروی اداره دارایی جنب بانک ملینان سنگک ساده
1,300 تومان
نان زنجبیلی بسته ای
6,000 تومان
قاق نرم بسته ای
6,000 تومان
کیسه
500 تومان
نان سنگک بزرگ دو رو کنجد ویژه محمدی
4,000 تومان
نان سنگک ساده
1,300 تومان
نان سنگک بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک بزرگ دو رو کنجد ویژه محمدی
4,000 تومان
نان جو تنوری بسته ای
10,000 تومان
قاق خشک 1 کیلو
20,000 تومان
قاق نرم بسته ای
6,000 تومان
نان زنجبیلی بسته ای
6,000 تومان
کیسه
500 تومان