نان سنگک محمدی

خیابان طالقانی روبروی اداره دارایی جنب بانک ملینان سنگک ساده
1,300 تومان
نان سنگک بزرگ
2,000 تومان
نان جو تنوری بسته ای
10,000 تومان
قاق خشک 1 کیلو
20,000 تومان
قاق نرم بسته ای
6,000 تومان
نان زنجبیلی بسته ای
6,000 تومان
کیسه
500 تومان