بورس خرما قاسمی

( خرید بالای 100,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارخرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
35,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
25,000 تومان
خرما عسلی 900 گرم
17,000 تومان
خرما کبکاب فشرده ۱۵۰۰ گرم
27,000 تومان
خرما کبکاب توکلی 1200 گرم
32,000 تومان
خرما پیارم درجه یک 715گرم
56,000 تومان
خرما آلویی 630 گرم
22,000 تومان
خرما زاهدی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
20,000 تومان
خرما زرد دانه ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
12,000 تومان
خرما خاصویی ۶80 گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان