بورس خرما قاسمی

( خرید بالای 60,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارارده ممتاز اردکان 400 گرم
20,000 تومان

خرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
25,000 تومان
خرما مجلسی دو ردیف ۴۵0 گرمی
15,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
18,000 تومان
خرما مضافتی سه ردیف ۵۰۰ گرم
بدون شیره
14,000 تومان
خرما کبکاب 600 گرم
18,000 تومان
خرما عسلی 900 گرم
20,000 تومان
خرما کبکاب فشرده ۱۵۰۰ گرم
25,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1300 گرم هدیه
30,000 تومان
خرما پیارم درجه یک ۷00 گرم
56,000 تومان
خرما ربی ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان
خرما زاهدی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
15,000 تومان
خرما زرد دانه ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
12,000 تومان
خرما خاصویی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
18,000 تومان