بورس خرما قاسمی

( خرید بالای 60,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصاربسته ۱ ماه مبارک رمضان(به ارزش ۸۶۰۰۰ تومان)
شامل 800g خرما دوریف، ۴00g شیره خرما، ۱۳۰0gکبکاب هدیه، ۴۰۰g ارده ممتاز
77,000 تومان
بسته ۲ ماه مبارک رمضان (به ارزش ۱۱۸۰۰۰ تومان)
شامل 800g خرما دوریف، 700g پیارم، ۹00gخرما عسلی، ۴۰۰g حلوا ارده ممتاز
106,000 تومان
بسته ۳ ماه مبارک رمضان (به ارزش ۷۴۰۰۰ تومان)
شامل ۶00g خرما مضافتی سه ریف، ۱۰00g خرما آلویی، ۶00g کبکاب ، ۴۰۰g شیره انگور
66,000 تومان
بسته ۴ ماه مبارک رمضان (به ارزش ۷۶۰۰۰ تومان)
شامل 600g خرما مضافتی سه ریف، ۹00g خرما زرد دانه، ۱۳00g کبکاب هدیه ، ۴۰۰g حلوا ارده
68,000 تومان

خرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
25,000 تومان
خرما مجلسی دو ردیف ۴۵0 گرمی
15,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
18,000 تومان
خرما مضافتی سه ردیف ۵۰۰ گرم
بدون شیره
14,000 تومان
خرما کبکاب 600 گرم
18,000 تومان
خرما عسلی 900 گرم
20,000 تومان
خرما کبکاب فشرده ۱۵۰۰ گرم
25,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1000 گرم هدیه
26,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1300 گرم هدیه
30,000 تومان
خرما پیارم درجه یک ۷00 گرم
56,000 تومان
خرما آلویی ۷۰۰ گرم
22,000 تومان
خرما ربی ۱۰۰۰ گرم
پک ویژه صادراتی
25,000 تومان
خرما ربی ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان
خرما زاهدی ۱۰۰۰ گرم
پک ویژه صادراتی
23,000 تومان
خرما زاهدی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
15,000 تومان
خرما زرد دانه ۱۰۰۰ گرم
پک ویژه صادراتی
18,000 تومان
خرما زرد دانه ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
12,000 تومان
خرما خاصویی ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان

ارده ممتاز اردکان 400 گرم
20,000 تومان
حلوا ارده ممتاز اردکان 400 گرم
17,000 تومان