بورس خرما قاسمی

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارخرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
25,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
18,000 تومان
خرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
25,000 تومان
خرما کبکاب 600 گرم
18,000 تومان
خرما کبکاب 1300 گرم
27,000 تومان
خرما پیارم درجه یک 500 گرم
42,000 تومان
شیره انگور 500 گرم
10,000 تومان
عسل خوانسار 900 گرم
25,000 تومان
عسل خوانسار 300 گرم
12,000 تومان
خرما کبکاب فشرده 1300 گرم
20,000 تومان
خرما زاهدی ۱۰۰۰ گرم
20,000 تومان
ناموجود
خرما ربی ۱۰۰۰ گرم
24,000 تومان
ناموجود
خرما زرد دانه ۱۰۰۰ گرم
18,000 تومان
ناموجود