بورس خرما قاسمی

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارخرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
59,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
39,000 تومان
خرما عسلی 700 گرم
39,000 تومان
خرما کبکاب فشرده 1600گرم
69,000 تومان
خرما کبکاب توکلی 1200 گرم
55,000 تومان
خرما زاهدی 750گرم
بسته بندی زیپ کیپ
30,000 تومان

شیره خرما 900 گرم
45,000 تومان