بورس خرما قاسمی

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارخرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
28,000 تومان
خرما عسلی 900 گرم
25,000 تومان
خرما کبکاب فشرده ۱۵۰۰ گرم
37,000 تومان
خرما کبکاب توکلی 1200 گرم
34,000 تومان
خرما پیارم درجه یک 715گرم
56,000 تومان
خرما آلویی 630 گرم
22,000 تومان
خرما زرد دانه ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
12,000 تومان
خرما خاصویی ۶80 گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان
خرما حبه ای ساده ۳۵۰ گرمی قاسمی
17,000 تومان

شیره خرما 900 گرم
20,000 تومان