بورس خرما قاسمی

( خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارراه انصاری رو به روی بانک انصارخرما کبکاب سیاه 1300 گرم
37,000 تومان
خرما زاهدی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
20,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1000 گرم هدیه
29,000 تومان
ارده ممتاز اردکان 300 گرم
20,000 تومان
خرما مجلسی دو ردیف ۴۵0 گرمی
15,000 تومان
خرما مجلسی دو ردیف 800 گرم
28,000 تومان
خرما مجلسی سه ردیف 600 گرم
20,000 تومان
خرما عسلی 900 گرم
22,000 تومان
خرما کبکاب فشرده ۱۵۰۰ گرم
27,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1000 گرم هدیه
29,000 تومان
خرما کبکاب سیاه 1300 گرم
37,000 تومان
خرما پیارم درجه یک 715گرم
56,000 تومان
خرما آلویی 630 گرم
22,000 تومان
خرما زاهدی ۷۵۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
20,000 تومان
خرما زرد دانه ۹۰۰ گرم
بسته بندی زیپ کیپ
12,000 تومان
خرما خاصویی ۶80 گرم
بسته بندی زیپ کیپ
22,000 تومان
خرما حبه ای ساده ۳۰۰گرمی
18,000 تومان
خرما حبه ای با طعم زنجبیل ۳۰۰گرمی
20,000 تومان
خرما حبه ای با طعم هل ۳۰۰گرمی
24,000 تومان
خرما حبه ای ساده ۳۵۰ گرمی قاسمی
15,000 تومان
خرما حبه ای با طعم دارچین ۳۵۰ گرمی قاسمی
18,000 تومان
خرما حبه ای با طعم زنجبیل ۳۵۰ گرمی قاسمی
18,000 تومان
خرما حبه ای با طعم هل ۳۵۰ گرمی قاسمی
21,000 تومان

ارده ممتاز اردکان 300 گرم
20,000 تومان
حلوا ارده ممتاز اردکان 250 گرم
17,000 تومان
حلوا ارده پدیده 500 گرم
27,000 تومان
حلوا ارده پدیده 250 گرم
17,000 تومان