برنج گیل

قزوین، شهرک مینودر مالکانه، جنب مسجد امیرالمومنینبرنج صدری هاشمی آستانه درجه یک ، یک کیلو
25,000 تومان