برنج گیل

قزوین، شهرک مینودر مالکانه، جنب مسجد امیرالمومنینبرنج صدری هاشمی آستانه درجه یک ، یک کیلو
حداقل میزان برای خریدبرنج 5کیلو میباشد
25,000 تومان
چای ممتاز درجه یک ، نیم کیلویی
30,000 تومان
چای ممتاز درجه یک ، یک کیلویی
60,000 تومان
چای قلم چین درجه یک ، نیم کیلویی
22,500 تومان
چای قلم چین درجه یک ، یک کیلویی
45,000 تومان
چای قلم چین درجه دو ، یک کیلو
30,000 تومان