کافه آش خورشید

خیابان فلسطین رو به روی مرکز مخابرات قدسدلمه فلفل ، پرسی
8,000 تومان
دلمه برگ مو ، پرسی
8,000 تومان
آش رشته ، پرسی
6,000 تومان
آش امام ، پرسی
7,000 تومان
آش شعله قلم کار ، پرسی
7,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلم کار ، کیلویی
14,000 تومان
ناموجود
آش امام ، پرسی
7,000 تومان
آش امام ، کیلویی
14,000 تومان
آش رشته ، پرسی
6,000 تومان
آش رشته ، کیلویی
10,000 تومان
آش دوغ ، پرسی
6,000 تومان
آش دوغ ، کیلویی
10,000 تومان
میرزا قاسمی ، پرسی
8,000 تومان
میرزا قاسمی ، کیلویی
32,000 تومان
کشک بادمجون ، پرسی
8,000 تومان
کشک بادمجون ، کیلویی
32,000 تومان
دلمه برگ مو ، پرسی
8,000 تومان
دلمه فلفل ، پرسی
8,000 تومان
دیماج ، پرسی
10,000 تومان
دیماج ، کیلویی
35,000 تومان
شله زرد ، پرسی
5,000 تومان
فرنی ، پرسی
5,000 تومان
ژله ، پرسی
5,000 تومان

نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
آبمیوه گازدار
2,500 تومان
ماالشعیر شیشه ای
3,000 تومان
دوغ شیشه ای
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان