کافه آش خورشید

خیابان فلسطین رو به روی مرکز مخابرات قدسکتلت خانگی پرسی
3عدد کتلت خانگی بهمراه مخلفات
10,000 تومان
آش دندونی ،پرسی
7,000 تومان
دلمه برگ مو ، پرسی
8,000 تومان
آش رشته ، کیلویی
10,000 تومان
آش رشته ، پرسی
6,000 تومان
آش شعله قلم کار ، پرسی
7,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلم کار ، کیلویی
14,000 تومان
ناموجود
آش امام ، پرسی
7,000 تومان
آش امام ، کیلویی
14,000 تومان
آش دندونی ،پرسی
7,000 تومان
آش دندونی ، کیلویی
14,000 تومان
آش رشته ، پرسی
6,000 تومان
آش رشته ، کیلویی
10,000 تومان
آش دوغ ، پرسی
6,000 تومان
آش دوغ ، کیلویی
10,000 تومان
میرزا قاسمی ، پرسی
8,000 تومان
میرزا قاسمی ، کیلویی
32,000 تومان
کشک بادمجون ، پرسی
8,000 تومان
کشک بادمجون ، کیلویی
32,000 تومان
دلمه برگ مو ، پرسی
8,000 تومان
دلمه فلفل ، پرسی
8,000 تومان
دیماج ، پرسی
10,000 تومان
دیماج ، کیلویی
35,000 تومان
شله زرد ، پرسی
5,000 تومان
ژله ، پرسی
5,000 تومان
کتلت خانگی پرسی
3عدد کتلت خانگی بهمراه مخلفات
10,000 تومان
دلمه بادمجان
10,000 تومان

نوشابه
2,000 تومان
آبمیوه گازدار
3,500 تومان
دوغ ليواني
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان