بهمن

بلوار شهید بهشتی میدان مادرسر آشپز مخصوص
30,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
30,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
25,000 تومان
چلو کباب مخصوص
25,000 تومان
چلو مرغ مخصوص
25,000 تومان
سبزی قورمه مخصوص
25,000 تومان
خورشت قیمه لپه مخصوص
25,000 تومان
خوراک جوجه مخصوص
22,000 تومان
خوراک کوبیده دوسیخ مخصوص
22,000 تومان

سر آشپز معمولی
25,000 تومان
قیمه نثار معمولی
25,000 تومان
جوجه کباب معمولی
20,000 تومان
چلو کباب معمولی
20,000 تومان
چلو مرغ معمولی
20,000 تومان
سبزی قورمه معمولی
20,000 تومان
خورشت قیمه لپه معمولی
20,000 تومان
خوراک جوجه معمولی
17,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ معمولی
17,000 تومان
برگ مخصوص معمولی
45,000 تومان
بختیاری مخصوص معمولی
40,000 تومان

زیتون پرورده
2,000 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دوغ متوسط زالی
3,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان