بهمن

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار شهید بهشتی میدان مادرسر آشپز مخصوص
27,900 تومان
قیمه نثار مخصوص
27,900 تومان
جوجه کباب مخصوص
23,250 تومان
چلو کباب مخصوص
23,250 تومان
چلو مرغ مخصوص
23,250 تومان
سبزی قورمه مخصوص
23,250 تومان
خورشت قیمه لپه مخصوص
23,250 تومان
خوراک جوجه مخصوص
20,460 تومان
خوراک کوبیده دوسیخ مخصوص
20,460 تومان

سر آشپز معمولی
23,250 تومان
قیمه نثار معمولی
23,250 تومان
جوجه کباب معمولی
18,600 تومان
چلو کباب معمولی
18,600 تومان
چلو مرغ معمولی
18,600 تومان
سبزی قورمه معمولی
18,600 تومان
خورشت قیمه لپه معمولی
18,600 تومان
خوراک جوجه معمولی
15,810 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ معمولی
15,810 تومان
برگ مخصوص معمولی
41,850 تومان
بختیاری مخصوص معمولی
37,200 تومان

زیتون پرورده
1,860 تومان
ماست موسیر
1,395 تومان
سالاد فصل
2,790 تومان

نوشابه خانواده
4,185 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,860 تومان
دلستر خانواده
4,185 تومان
دلستر شیشه ای
2,325 تومان
دوغ متوسط زالی
3,255 تومان
دوغ لیوانی
1,860 تومان
دوغ خانواده
5,115 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
آب معدنی کوچک
930 تومان