بربری جوادی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
06:30تا09:30
18:00تا20:00

خیابان فلسطین جنب مسجد محمد رسول الله



بربری کوچک کنجدی
3,000 تومان
بربری ساده کوچک
2,000 تومان