بربری جوادی

اکنون تعطیل است


خیابان فلسطین جنب مسجد محمد رسول اللهبربری بزرگ ساده
2,500 تومان
بربری کوچک کنجدی
2,500 تومان
بربری بزرگ کنجدی
4,500 تومان
بربری بزرگ ساده
2,500 تومان
بربری بزرگ کنجدی
4,500 تومان
بربری کوچک کنجدی
2,500 تومان
بربری ساده کوچک
2,000 تومان