بربری جوادی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین کنار مسجد محمد رسول اللهبربری بزرگ ساده
900 تومان
بربری بزرگ کنجدی
1,800 تومان
بربری کوچک کنجدی
900 تومان
شیرمال سنتی دو عدد
شنبه ،دوشنبه ، چهارشنبه
2,250 تومان