قالیشویی غنچه


در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد.

چهارصد دستگاه، خیابان حکیم (جانبازان)شستشوی فرش 6 متری ماشینی
24,000 تومان
شستشوی فرش 9 متری ماشینی
36,000 تومان
شستشوی فرش 12 متری ماشینی
48,000 تومان

شستشوی فرش 6 متری دست بافت قرمز
33,000 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت قرمز
49,500 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت قرمز
66,000 تومان
شستشوی فرش 6 متری دست بافت روشن
48,000 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت روشن
72,000 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت روشن
96,000 تومان

شستشوی موکت معمولی 6 متری
12,000 تومان
شستشوی موکت معمولی 9 متری
18,000 تومان
شستشوی موکت معمولی 12 متری
24,000 تومان
شستشوی موکت معمولی هر یک متر
2,000 تومان
شستشوی موکت پالاز 6 متری
13,200 تومان
شستشوی موکت پالاز 9 متری
19,800 تومان
شستشوی موکت پالاز 12 متری
26,400 تومان
شستشوی موکت پالاز متری
2,200 تومان
شستشوی پادری زیر یک متر
هر یک عدد
5,000 تومان