میرعماد

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، فلکه میرعماد ، ابتدای نادری شمالیقورمه سبزی (برنج ایرانی)
13,300 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
15,200 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج ایرانی)
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج ایرانی)
21,850 تومان
چلو جوجه کباب معمولی(برنج ایرانی)
14,250 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
19,950 تومان
چلو کباب نگینی (برنج ایرانی)
18,050 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج ایرانی)
19,950 تومان
چلو کره (برنج ایرانی)
4,750 تومان

قرمه سبزی (برنج خارجی)
10,450 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
1/4 مرغ
12,350 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج خارجی)
13,300 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)
19,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی (برنج خارجی)
11,400 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
17,100 تومان
چلو کباب نگینی (برنج خارجی)
15,200 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج خارجی)
17,100 تومان
چلو کره معمولی (برنج خارجی)
هر پرس
2,375 تومان
گوجه
هر سیخ
1,900 تومان

خوراک کوبیده
12,350 تومان
خوراک نگینی
14,250 تومان
خوراک مخلوط
16,150 تومان

سالاد فصل
1,900 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان
ماست موسیر
950 تومان
ماست و خیار ویژه
2,850 تومان
زیتون
1,900 تومان

نوشابه کوچک
1,900 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ کوچک
1,425 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
دوغ خانواده
5,700 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,330 تومان