میرعماد

قـزوین ، فلکه میرعماد ، ابتدای نادری شمالیزرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
16,000 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
1/4 مرغ
13,000 تومان
قورمه سبزی (برنج ایرانی)
14,000 تومان
قورمه سبزی (برنج ایرانی)
14,000 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج ایرانی)
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج ایرانی)
23,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی(برنج ایرانی)
15,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
21,000 تومان
چلو کباب نگینی (برنج ایرانی)
19,000 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج ایرانی)
21,000 تومان
چلو کره (برنج ایرانی)
5,000 تومان

قرمه سبزی (برنج خارجی)
11,000 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
1/4 مرغ
13,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج خارجی)
14,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)
20,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی (برنج خارجی)
12,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
18,000 تومان
چلو کباب نگینی (برنج خارجی)
16,000 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج خارجی)
18,000 تومان
چلو کره معمولی (برنج خارجی)
هر پرس
2,500 تومان
گوجه
هر سیخ
2,000 تومان

خوراک کوبیده
13,000 تومان
خوراک نگینی
15,000 تومان
خوراک مخلوط
17,000 تومان

سالاد فصل
2,000 تومان
زیتون پرورده
2,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست و خیار ویژه
3,000 تومان
زیتون
2,000 تومان

نوشابه کوچک
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,400 تومان