صبحانه دمور

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان خیام شمالی نبش کوچه شهید خونبانیوافل
15,000 تومان
13,500 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
وافل
15,000 تومان
13,500 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
وافل
15,000 تومان
13,500 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
کرپ
17,000 تومان
15,300 تومان