پاچینی دنیز

خیابان پادگان جنب دفتر پیشخوانپاچینی یک کیلویی
40,000 تومان
پاچینی نیم کیلویی
20,000 تومان
پاچینی پرسی
15,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
6,000 تومان

نوشابه شیشه
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
آب معدنی کتابی
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
نوشابه قوطی بدون قند
3,000 تومان