مهمان

خیابان نوروزیان، بالای کانال بین حکمت 56 و 58چلو کباب کوبیده معمولی
9,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
2 سیخ
15,000 تومان
چلو مرغ ویژه
2 ران
15,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
2 سیخ
15,000 تومان
چلو مرغ معمولی
9,000 تومان
چلو مرغ ویژه
2 ران
15,000 تومان
قیمه نثار مخصوص معمولی
10,000 تومان
قیمه نثار مخصوص ویژه
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
3 سیخ
12,500 تومان
چلو قیمه لپه معمولی
9,000 تومان
چلو قیمه لپه ویژه
12,000 تومان
چلو قورمه سبزی معمولی
9,000 تومان
چلو قورمه سبزی ویژه
12,000 تومان
میکس چلو کباب با جوجه
یک سیخ جوجه + یک سیخ کوبیده
13,000 تومان
چلو کباب شفت
13,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
12,000 تومان
چلو کباب نگینی ویژه
3 سیخ
15,000 تومان

کوبیده تک سیخ
3,500 تومان
جوجه تک سیخ
6,500 تومان
خوراک مرغ
6,500 تومان
خورشت قورمه سبزی پرسی
6,000 تومان
خورشت قیمه لپه پرسی
6,000 تومان
خورشت نثار پرسی
7,000 تومان
خوراک میکس
10,000 تومان

زیتون
2,000 تومان
ماست معمولی
1,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده سنتی
5,000 تومان
آب معدنی خانواده
2,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
آب کوچک
1,000 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ زالی 500 سی سی
3,500 تومان
دوغ زالی 300 سی سی
3,000 تومان
دلستر انگور خانواده
5,000 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دوغ زالی خانواده
5,500 تومان