پاچینی افرا

بلوار مدرس، نبش کوچه نیساریانپاچینی یک کیلو
42,000 تومان
پاچینی نیم کیلو
21,000 تومان
پاچینی یک کیلو
42,000 تومان
پاچینی نیم کیلو
21,000 تومان
پاچینی یک پرس
14,000 تومان
سیب زمینی
5,000 تومان
سس فلفل کوچک
4,000 تومان
سس فلفل بزرگ
9,000 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان