تربچه

فلسطین شرقی بین توحید و و حدت پلاک 52همبرگر
همبرگر ۲۰۲+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
11,000 تومان
بندری
6,500 تومان
فلافل
4,000 تومان
هات داگ
7,000 تومان
تربچه برگر گریل
۱۱۰ گرم گوشت+۱۱۰ گرم مرغ+پنیر گودا+تربچه+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
25,000 تومان
همبرگر گریل
۱۶۰ گرم گوشت+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
21,500 تومان
چیز برگر گریل
۱۶۰ گرم گوشت+پنیر گودا+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
23,000 تومان
قارچ برگر گریل
۱۶۰ گرم گوشت+سس قارچ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
24,500 تومان
رویال برگر گریل
۱۶۰ گرم گوشت+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
24,500 تومان
چیلی برگر گریل
۱۶۰ گرم گوشت تند+سس تند+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
23,000 تومان
چیکن برگر گریل
۱۶۰ گرم مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
17,500 تومان
فیله مرغ گریل
فیله مرغ مزه دار شده+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
14,500 تومان
فیله مرغ گریل ویژه
فیله مرغ مزه دار شده+سس قارچ+پنیر مخصوص تربچه+سس مخصوص ترچه+گوجه+کاهو+خیارشور
17,500 تومان
پنیر مخصوص تربچه
4,000 تومان

هات داگ
7,000 تومان
همبرگر
همبرگر ۲۰۲+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
11,000 تومان
هات برگر
همبرگر ۲۰۲+هات داگ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
15,500 تومان
رویال برگر
همبرگر ۲۰۲+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
14,000 تومان
بندری
6,500 تومان
فلافل
4,000 تومان
هات رویال برگر
همبرگر ۲۰۲+هات داگ+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
18,500 تومان
هات رویال
هات داگ+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
12,000 تومان
ژامبون مخلوط
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
8,500 تومان

سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی+پنیر+سس قارچ
11,500 تومان
سیب زمینی ساده
8,500 تومان
سیب زمینی شنیسل
14,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی+ژامبون+پنیر+سس قارچ
13,000 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
آب معدنی
2,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
آبمیوه گازدار
2,500 تومان