امیران

چهارراه اول غیاث آباد رو به روی مبل خلیج فارسخوراک کوبیده(2سیخ)
دو سیخ 110 گرمی
12,000 تومان
چلو کوبیده
دو سیخ 110 گرمی دورچین، برنج ایرانی
15,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
1/4 مرغ 450 گرمی، دورچین، برنج ایرانی
15,000 تومان
چلو کوبیده
دو سیخ 110 گرمی دورچین، برنج ایرانی
15,000 تومان
چلو کوبیده ویژه
سه سیخ 110 گرمی، دورچین، برنج ایرانی
21,000 تومان
چلو جوجه
1 سیخ 200 گرمی، دورچین، برنج ایرانی
15,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
1 سیخ 280 گرمی، دورچین، برنج ایرانی
21,000 تومان
قیمه نثار
150 گرم گوشت، برنج ایرانی
20,000 تومان
قیمه نثار ویژه
230 گرم گوشت گرم، برنج ایرانی
24,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
1/4 مرغ 450 گرمی، دورچین، برنج ایرانی
15,000 تومان
قورمه سبزی
50 گرم گوشت گرم، برنج ایرانی
11,000 تومان
قیمه بادمجان یا سیب زمینی
50 گرم گوشت گرم، برنج ایرانی
11,000 تومان
چلو کباب میکس
1 سیخ کوبیده، 1 سیخ جوجه، دورچین، برنج ایرانی
21,000 تومان
چلو کباب بختیاری
100 گرم گوشت فیله، 100 گرم کوشت شنیسل، برنج ایرانی
25,000 تومان
چلو کباب برگ
200 گرم فیله، برنج ایرانی
30,000 تومان
چلو کباب سلطانی
1 سیخ کوبیده، 1 سیخ برگ، برنج ایرانی
35,000 تومان
چلو کباب فیله
200 گرم گوشت فیله، برنج ایرانی
27,000 تومان
چلو کباب نگینی
کوبیده 220 گرم، شنسل 100 گرم، برنج ایرانی
20,000 تومان
ماهی قزل آلا
400 گرم ماهی زنده، برنج ایرانی
25,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه امیران با استخوان
یک ران، یک سینه 500 گرم جوجه، برنج ایرانی
22,000 تومان
انتخاب سر آشپز به سبک ویژه
جوجه، کوبیده، برگ،، برنج ایرانی
22,000 تومان
برنج
5,000 تومان

خوراک کوبیده(2سیخ)
دو سیخ 110 گرمی
12,000 تومان
خوراک کوبیده ویژه(3سیخ)
سه سیخ 110 گرمی، دورچین
18,000 تومان
خوراک جوجه
1 سیخ 200 گرمی، دورچین
12,000 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه
1 سیخ 280 گرمی، دورچین
18,000 تومان
خوراک کباب میکس
1 سیخ کوبیده، 1 سیخ جوجه، دورچین
18,000 تومان
خوراک کباب بختیاری
100 گرم گوشت فیله، 100 گرم کوشت شنیسل
22,000 تومان
خوراک کباب برگ
200 گرم فیله
28,000 تومان
خوراک کباب سلطانی
1 سیخ کوبیده، 1 سیخ برگ
32,000 تومان
خوراک کباب فیله
200 گرم گوشت فیله
24,000 تومان
خوراک کباب نگینی
کوبیده 220 گرم، شنسل 100 گرم
17,000 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه امیران با استخوان
یک ران، یک سینه 500 گرم جوجه
18,000 تومان
خوراک،انتخاب سرآشپز به سبک ویژه
جوجه، کوبیده، برگ
19,000 تومان

سوپ
7,000 تومان
زیتون پرورده
3,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی بیگ بیر
4,000 تومان
دوغ زالی 500 سی سی
3,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان