صدراعظم

چهار راه پادگان جنب بانک صادراتکوبیده مخلوط سیخی
گوساله و بره گوسفندی
8,000 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان
کباب ثریا سیخی
30,000 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
14,000 تومان
کباب ثریا سیخی
30,000 تومان
کباب وزیری سیخی
20,000 تومان
کوبیده مخلوط سیخی
گوساله و بره گوسفندی
8,000 تومان
برگ مخصوص سیخی
48,000 تومان
چنجه مخصوص سیخی
48,000 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
14,000 تومان
جوجه فیله حلزونی سیخی
18,000 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان
برنج کته ایرانی
6,000 تومان

پرس کوبیده
18,000 تومان
پرس چلو کباب کوبیده
24,000 تومان
پرس جوجه کباب
16,000 تومان
پرس چلو جوجه کباب
22,000 تومان

زیتون
2,000 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان

دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ آبعلی
2,500 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه شیشه
2,500 تومان
نوشابه بطری
1,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
آب معدنی
1,000 تومان