تعمیرگاه تهران تکنیک

میدان تهران قدیم گاراژ خاور میانهشارژ گاز کولر زانتیا
90,000 تومان
تعویض شمع زانتیا
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز زانتیا
15,000 تومان
تنظیم موتور زانتیا
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور زانتیا
40,000 تومان
تعویض سیم کلاج زانتیا
25,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش زانتیا
10,000 تومان
تعویض روغن زانتیا
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین زانتیا
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا)زانتیا
5,000 تومان
تسمه تایم زانتیا
70,000 تومان
تعویض تسمه های دینام زانتیا
20,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها (هر چرخ) زانتیا
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد زانتیا
15,000 تومان
تعویض صفحه کلاج زانتیا
200,000 تومان
رفع روغن ریزی زانتیا
125,000 تومان

شارژ گاز کولر پرشیا
90,000 تومان
تعویض شمع پرشیا
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پرشیا
15,000 تومان
تنظیم موتور پرشیا
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پرشیا
40,000 تومان
تعویض سیم کلاج پرشیا
25,000 تومان
ضدیخ یا ضد جوش پرشیا
10,000 تومان
تعویض روغن پرشیا
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پرشیا
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا) پرشیا
5,000 تومان
تسمه تایم پرشیا
45,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پرشیا
20,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها (هر چرخ) پرشیا
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پرشیا
10,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پرشیا
150,000 تومان
رفع روغن ریزی پرشیا
125,000 تومان

شارژ گاز کولر پژو SD
90,000 تومان
تعویض شمع پژو SD
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو SD
15,000 تومان
تنظیم موتور پژو SD
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پژو SD
40,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو SD
25,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش پژو SD
10,000 تومان
تعویض روغن پژو SD
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو SD
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا ) پژو SD
5,000 تومان
تسمه تایم پژو SD
70,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پژو SD
10,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها (هر چرخ) پژو SD
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو SD
10,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو SD
200,000 تومان
رفع روغن ریزی پژو SD
125,000 تومان

شارژ گاز کولر پژو 405
90,000 تومان
تعویض شمع پژو 405
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو 405
15,000 تومان
تنظیم موتور پژو 405
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پژو 405
40,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو 405
25,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو 405
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا ) پژو 405
5,000 تومان
تسمه تایم پژو 405
45,000 تومان
تعویض تسمه دینام پژو 405
20,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها(هر چرخ) پژو 405
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو 405
10,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو 405
150,000 تومان
رفع روغن ریزی پژو 405
125,000 تومان

شارژ گاز کولر پژو 206
90,000 تومان
تعویض شمع پژو 206
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو 206
15,000 تومان
تنظیم موتور پژو 206
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پژو 206
40,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو 206
25,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش پژو 206
10,000 تومان
تعویض روغن پژو 206
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو 206
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا)
5,000 تومان
تسمه تایم پژو 206 تیپ 2
40,000 تومان
تسمه تایم پژو 206 تیپ 5
70,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پژو 206
10,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها (هر چرخ) پژو 206
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو 206
10,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو 206
200,000 تومان
رفع روغن ریزی پژو 206
125,000 تومان

شارژ گاز کولر پراید
90,000 تومان
تعویض شمع پراید
10,000 تومان
تعویض لنت ترمز پراید
15,000 تومان
تنظیم موتور پراید
12,000 تومان
تعمیر رادیاتور پراید
35,000 تومان
تعویض سیم کلاج پراید
15,000 تومان
ضدیخ یا ضد جوش پراید
10,000 تومان
تعویض روغن پراید
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پراید
10,000 تومان
تعویض فیلتر (روغن یا هوا) پراید
5,000 تومان
تسمه تایم پراید
40,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پراید
10,000 تومان
بلبرینگ چرخ ها (هر چرخ) پراید
30,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پراید
10,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پراید
100,000 تومان
رفع روغن ریزی پراید
85,000 تومان