شهروند امینی

(1 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینمغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
72,765 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
36,383 تومان
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
72,270 تومان
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
36,135 تومان
ران و سردست گوساله یک کیلو
70,290 تومان
ران و سردست گوساله نیم کیلو
35,145 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
57,420 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
28,710 تومان
قلم گوساله یک کیلو
3,960 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
73,260 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز نیم کیلو
36,630 تومان
ران و سردست ممتاز بدون چربی گوسفندی یک کیلو
83,160 تومان
ران و سردست ممتاز بدون چربی گوسفندی نیم کیلو
41,580 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
77,220 تومان
راسته با استخوان گوسفندی نیم کیلو
38,610 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
79,200 تومان
گردن بدون چربی ممتاز نیم کیلو
39,600 تومان
دنده سینه آب گوشتی گوسفندی یک کیلو
44,550 تومان
دنده سینه آب گوشتی گوسفندی نیم کیلو
22,275 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
84,150 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
42,075 تومان
لاشه بدون دنبه گوسفندی(نر) یک کیلو
71,280 تومان
لاشه بدون دنبه گوسفندی(نر) نیم کیلو
35,640 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی ممتاز یک کیلو
71,280 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی ممتاز نیم کیلو
35,640 تومان