شهروند امینی

خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینمغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
95,000 تومان
ناموجود
مغز ران گوساله نیم کیلو
50,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
93,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
49,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله یک کیلو
91,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله نیم کیلو
48,000 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
86,000 تومان
ناموجود
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) نیم کیلو
43,000 تومان
ناموجود
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
95,000 تومان
ناموجود
ماهیچه گوساله ممتاز نیم کیلو
50,000 تومان
ناموجود
ران و سردست ممتاز گوسفندی یک کیلو
بدون چربی
130,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
لاشه بدون دنبه گوسفندی(نر) یک کیلو
105,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
95,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز نیم کیلو
بدون چربی
50,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی یک کیلو
125,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان