شهروند امینی

(1 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینمغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
73,500 تومان
72,765 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
36,750 تومان
36,383 تومان
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
73,000 تومان
72,270 تومان
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
36,500 تومان
36,135 تومان
ران و سردست گوساله یک کیلو
71,000 تومان
70,290 تومان
ران و سردست گوساله نیم کیلو
35,500 تومان
35,145 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
58,000 تومان
57,420 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
29,000 تومان
28,710 تومان
قلم گوساله یک کیلو
4,000 تومان
3,960 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
74,000 تومان
73,260 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز نیم کیلو
37,000 تومان
36,630 تومان
ران و سردست ممتاز گوسفندی یک کیلو
بدون چربی
84,000 تومان
83,160 تومان
ران و سردست ممتاز گوسفندی نیم کیلو
بدون چربی
42,000 تومان
41,580 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
78,000 تومان
77,220 تومان
راسته با استخوان گوسفندی نیم کیلو
39,000 تومان
38,610 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
80,000 تومان
79,200 تومان
گردن بدون چربی ممتاز نیم کیلو
40,000 تومان
39,600 تومان
دنده سینه آب گوشتی گوسفندی یک کیلو
45,000 تومان
44,550 تومان
دنده سینه آب گوشتی گوسفندی نیم کیلو
22,500 تومان
22,275 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
85,000 تومان
84,150 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
42,500 تومان
42,075 تومان
لاشه بدون دنبه گوسفندی(نر) یک کیلو
72,000 تومان
71,280 تومان
لاشه بدون دنبه گوسفندی(نر) نیم کیلو
36,000 تومان
35,640 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
72,000 تومان
71,280 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز نیم کیلو
بدون چربی
36,000 تومان
35,640 تومان