شهروند امینی

خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینگوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
90,000 تومان
مغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
92,000 تومان
ناموجود
مغز ران گوساله نیم کیلو
46,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
90,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
45,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله یک کیلو
90,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
ناموجود
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) یک کیلو
75,000 تومان
ناموجود
گوشت چرخ کرده کوبیده (قلوه گاه) نیم کیلو
37,500 تومان
ناموجود
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
92,000 تومان
ناموجود
ماهیچه گوساله ممتاز نیم کیلو
46,000 تومان
ناموجود
ران و سردست ممتاز گوسفندی یک کیلو
بدون چربی
120,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
105,000 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
110,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
90,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز نیم کیلو
بدون چربی
45,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان