آقای ساندویچ

قزوین، چهار راه سپهساندویچ بندری ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
11,000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
10,000 تومان
همبرگر پرسی ویژه
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس قارچ/ پنیر/ ژامبون
17,000 تومان
ساندویچ بندری مخصوص
8,000 تومان
ساندویچ بندری ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
11,000 تومان
ساندویچ همبرگر مخصوص
8,000 تومان
ساندویچ همبرگر ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
11,000 تومان
ساندویچ هات داگ مخصوص
7,000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
10,000 تومان
ساندویچ ماکارونی مخصوص
5,000 تومان
ساندویچ ماکارونی ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
8,000 تومان
ساندویچ فلافل مخصوص
4,000 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
7,000 تومان
گوشت و مرغ مخصوص
14,000 تومان
گوشت و مرغ ویژه
17,000 تومان
گوشت مخصوص
14,000 تومان
گوشت ویژه
17,000 تومان
فیله مرغ مخصوص
10,000 تومان
فیله مرغ ویژه
13,000 تومان
ناگت مرغ مخصوص
9,000 تومان
ناگت مرغ ویژه
12,000 تومان

بندری پرسی مخصوص
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس
14,000 تومان
بندری پرسی ویژه
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس قارچ/ پنیر/ ژامبون
17,000 تومان
همبرگر پرسی مخصوص
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس
14,000 تومان
همبرگر پرسی ویژه
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس قارچ/ پنیر/ ژامبون
17,000 تومان
ماکارونی پرسی مخصوص
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس
7,000 تومان
ماکارونی پرسی ویژه
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس قارچ/ پنیر/ ژامبون
10,000 تومان
ماکارونی و بندری پرسی مخصوص
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس
11,000 تومان
ماکارونی و بندری پرسی ویژه
به همراه یک عدد نان و سه عدد سس قارچ/ پنیر/ ژامبون
14,000 تومان

سیب زمینی یک پرسی مخصوص
10,000 تومان
سیب زمینی یک پرسی ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
13,000 تومان
سیب زمینی دو پرسی مخصوص
15,000 تومان
سیب زمینی دو پرسی ویژه
به همراه قارچ/ پنیر/ ژامبون
20,000 تومان
هرعددسس اضافه
500 تومان

دلستر شیشه ای
3,500 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,000 تومان
دوغ شیشه
2,500 تومان