پیتزا میتزا

پونک، بلوار نخبگان، چهار راه امیر کبیر نبش فهیم 2پیتزا قارچ و گوشت متوسط
گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
22,000 تومان
پیتزا مکزیکی (تند) کوچک
سس تند، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
15,000 تومان
پیتزا ویژه پیتزا میتزا متوسط
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
22,000 تومان
پیتزا ویژه پیتزا میتزا کوچک
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
16,000 تومان
پیتزا مخصوص متوسط
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
17,000 تومان
پیتزا مخصوص کوچک
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
14,000 تومان
پیتزا مخلوط متوسط
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
18,000 تومان
پیتزا مخلوط کوچک
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
15,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت متوسط
گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
22,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت کوچک
گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
17,000 تومان
پیتزا سیسیلی متوسط
زبان گوساله، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
32,000 تومان
پیتزا سیسیلی کوچک
زبان گوساله، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
25,000 تومان
پیتزا تیکه گوشت متوسط
راسته طعم دار شده گوساله، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
32,000 تومان
پیتزا تیکه گوشت کوچک
راسته طعم دار شده گوساله، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
25,000 تومان
پیتزا چیکن (قارچ و مرغ) متوسط
فیله زعفرانی مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
22,000 تومان
پیتزا چیکن (قارچ و مرغ) کوچک
فیله زعفرانی مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
18,000 تومان
پیتزا مکزیکی (تند) متوسط
سس تند، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
18,000 تومان
پیتزا مکزیکی (تند) کوچک
سس تند، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
15,000 تومان
پیتزا پپرونی ویژه متوسط
سس تند، ژامبون پپرونی ویژه، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
20,000 تومان
پیتزا پپرونی ویژه کوچک
سس تند، ژامبون پپرونی ویژه، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
15,000 تومان
پیتزا چهار فصل متوسط
پپرونی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، فیله زعفرانی مرغ
22,000 تومان
پیتزا چهار فصل کوچک
پپرونی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، فیله زعفرانی مرغ
18,000 تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
سیب زمینی، قارچ، پنیر، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه
17,000 تومان
پیتزا سبزیجات کوچک
سیب زمینی، قارچ، پنیر، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه
14,000 تومان

همبرگر 90%
11,000 تومان
چیز برگر مخصوص
13,000 تومان
دوبل چیز برگر
19,000 تومان
قارچ برگر
13,000 تومان
سوپر هات داگ
11,000 تومان
ویژه ژامبون گوشت
10,000 تومان
ویژه ژامبون مرغ
10,000 تومان

سالاد فصل
30,000 تومان
سیب زمینی ویژه پیتزا میتزا
12,000 تومان
چیپس و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
6,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
8,000 تومان

نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
آب کوچک
1,500 تومان
آب بزرگ
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
3,000 تومان
دلستر شیشه ای
30,000 تومان
دلستر بزرگ
5,000 تومان
دوغ لیوانی
2,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان