آش مامان بزرگ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نوروزیان، فود کورت نمایشگاه بین المللآش رشته
2,850 تومان
آش دوغ
3,800 تومان
آش امام
3,800 تومان