شابن تانتونی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
با سرآشپز ترکیه ای

خیابان نوروزیان، فود کورت نمایشگاه بین المللپاتاتس
سيب زمينى شكم پر
1,900 تومان
بورك
1,900 تومان
كوفته قصاب
1,900 تومان
تانتونى گوشت
4,750 تومان
تانتونى مرغ
4,750 تومان
تانتونى مخلوط
گوشت و مرغ
4,750 تومان

نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
1,425 تومان
نوشابه بطری
1,140 تومان
نوشابه خانواده
3,040 تومان
دلستر خانواده
3,040 تومان
دلستر شیشه
1,900 تومان
دلستر قوطی
2,090 تومان
آب معدنی کوچک
665 تومان
آب معدنی بزرگ
1,140 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
آب سودا
2,375 تومان