نان سنگک هایپر

شهرک ولایت، جنب فروشگاه هایپرکیپرنان سنگک کنجدی بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک ساده کوچک
1,000 تومان
نان سنگک ساده بزرگ
1,500 تومان
نان سنگک سبوس دار بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک ساده کوچک
1,000 تومان
نان سنگک ساده
1,000 تومان
نان سنگک ساده بزرگ
1,500 تومان
نان سنگک کنجدی کوچک
1,500 تومان
نان سنگک کنجدی بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک سبزی کوچک
1,500 تومان
نان سنگک سبزی بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک سبوس دار کوچک
1,500 تومان
نان سنگک سبوس دار بزرگ
2,000 تومان