آبمیوه مکث

قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، جنب بانک کشاورزی، نبش کوچه نرگس 3آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
37,000 تومان
آب هویج طبیعی یک و نیم لیتری
28,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک و نیم لیتری
54,000 تومان
آب سیب طبیعی یک و نیم لیتری
48,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک لیتری
33,500 تومان
اب انار طبیعی یک لیتری
37,000 تومان
آب کرفس طبیعی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
سیب هویج طبیعی یک ونیم لیتری
34,000 تومان
سیب پرتقال طبیعی یک ونیم لیتری
48,000 تومان
آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
37,000 تومان
آب آناناس یک ونیم
56,000 تومان
آب هندوانه یک لیتری
12,500 تومان
موهیتو یک لیتری
لیموترش، نعنا، زنجبیل، شربت، یخ
17,000 تومان
آب سیب یک لیتری
30,000 تومان
سیب کرفس یک لیتری
19,000 تومان
سیب کرفس یک ونیم
30,000 تومان
طالبی یک لیتری
20,000 تومان
طالبی یک ونیم لیتری
32,000 تومان