آبمیوه مکث

قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، جنب بانک کشاورزی، نبش کوچه نرگس 3شیر موز یک لیتری
27,500 تومان
انار پرتقال یک لیتری
37,500 تومان
آب هویج طبیعی یک و نیم لیتری
28,000 تومان
آب کرفس طبیعی یک و نیم لیتری
28,000 تومان
آب آناناس یک ونیم
80,000 تومان
آب هندوانه یک لیتری
17,500 تومان
موهیتو یک لیتری
لیموترش، نعنا، زنجبیل، شربت، یخ
20,000 تومان
طالبی یک لیتری
17,500 تومان
طالبی یک ونیم لیتری
28,000 تومان
شیر موز یک لیتری
27,500 تومان

اب انار طبیعی یک لیتری
37,000 تومان
انار پرتقال یک لیتری
37,500 تومان
انار سیب یک لیتری
37,000 تومان

آب سیب طبیعی یک و نیم لیتری
60,000 تومان
سیب هویج طبیعی یک ونیم لیتری
50,000 تومان
سیب پرتقال طبیعی یک ونیم لیتری
60,000 تومان
آب سیب یک لیتری
47,000 تومان
سیب کرفس یک لیتری
31,000 تومان
سیب کرفس یک ونیم
50,000 تومان

آب پرتقال طبیعی یک و نیم لیتری
60,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک لیتری
37,000 تومان
آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
50,000 تومان