برگر ذغالی مزه

قزوین، بلوار مدرس، بلوار وسط، روبروی کوچه نیساریان، جنب آجیل خشکباریسیب زمینی سرخ کرده کوچک
8,000 تومان
هوفنبرگ
(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,500 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
20,500 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
24,000 تومان
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
29,500 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
34,500 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
35,000 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,000 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
27,500 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
24,000 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
20,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
18,500 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
20,000 تومان

برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
33,500 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,000 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
43,500 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,500 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,500 تومان
امریکن برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
28,000 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
26,500 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
26,500 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
24,500 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان

برگر ویژه مزه / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
44,000 تومان
هات برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
49,500 تومان
دوبل چیز برگر / 180گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
64,000 تومان
دوبل برگر / 180 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
56,000 تومان
گراند برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
42,000 تومان
امریکن برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
38,000 تومان
قارچ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
37,000 تومان
اگ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
37,000 تومان
چیز برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
35,000 تومان
همبرگر کلاسیک /180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,000 تومان

گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل
19,500 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، پنیر گودا، سس خردل
14,000 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل
12,500 تومان

سالاد سزار
کاهو رسمی، نان گروتان، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص سزار، پنیر پارمسان
19,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
15,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
8,000 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
15,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیرو زیتون
18,000 تومان
هوفنبرگ
(موهیتو، لیمو، استوایی)
3,500 تومان
نوشابه قوطی
(کوکا - اسپرایت - فانتا - زیرو)
3,000 تومان
دوغ زالی نیم لیتری با سبزیجات معطر
3,500 تومان