برگر ذغالی مزه

(3 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین، بلوار مدرس، بلوار وسط، روبروی کوچه نیساریان، جنب آجیل خشکباریهمبرگر کلاسیک /180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,000 تومان
30,070 تومان
هوفنبرگ
(موهیتو، لیمو، استوایی)
4,500 تومان
4,365 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
21,825 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
35,000 تومان
33,950 تومان
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
29,500 تومان
28,615 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
34,500 تومان
33,465 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
35,000 تومان
33,950 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,000 تومان
30,070 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
27,500 تومان
26,675 تومان
امریکن برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
24,000 تومان
23,280 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
21,825 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
21,825 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
20,500 تومان
19,885 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
18,500 تومان
17,945 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
20,000 تومان
19,400 تومان

برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
33,500 تومان
32,495 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,000 تومان
37,830 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
43,500 تومان
42,195 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
39,500 تومان
38,315 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,500 تومان
30,555 تومان
امریکن برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
28,000 تومان
27,160 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
26,500 تومان
25,705 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
26,500 تومان
25,705 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
24,500 تومان
23,765 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,500 تومان
21,825 تومان

برگر ویژه مزه / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
44,000 تومان
42,680 تومان
هات برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، هات داگ، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
49,500 تومان
48,015 تومان
دوبل چیز برگر / 180گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
64,000 تومان
62,080 تومان
دوبل برگر / 180 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
56,000 تومان
54,320 تومان
گراند برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، ژامبون گوشت، پنیر گودا، قارچ، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
42,000 تومان
40,740 تومان
امریکن برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، بیکن گوشت، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
38,000 تومان
36,860 تومان
قارچ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، قارچ، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
37,000 تومان
35,890 تومان
اگ برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، نیمرو، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
37,000 تومان
35,890 تومان
چیز برگر / 180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، پنیر گودا، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
35,000 تومان
33,950 تومان
همبرگر کلاسیک /180 گرمی
همبرگر با گوشت تازه، کلم، کاهو، خیار شور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
31,000 تومان
30,070 تومان

گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل(نان همبرگر)
19,500 تومان
18,915 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، پنیر گودا، سس خردل(نان همبرگر)
14,000 تومان
13,580 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، سس خردل(نان همبرگر)
12,500 تومان
12,125 تومان

سالاد سزار
کاهو رسمی، نان گروتان، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص سزار، پنیر پارمسان
19,000 تومان
18,430 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
20,000 تومان
19,400 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
12,000 تومان
11,640 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
18,000 تومان
17,460 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیرو زیتون
20,000 تومان
19,400 تومان
هوفنبرگ
(موهیتو، لیمو، استوایی)
4,500 تومان
4,365 تومان
نوشابه قوطی
(کوکا - اسپرایت - فانتا - زیرو)
3,000 تومان
2,910 تومان
دوغ زالی 500 با سبزیجات معطر
4,000 تومان
3,880 تومان