سندباد

بلوار آیت الله خامنه ای، نرسیده به هتل مرمرمیرزا قاسمی
4,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست ساده
500 تومان
زیتون
2,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
ماست خیار
2,000 تومان

آب معدنی
500 تومان
نوشابه
1,000 تومان
دوغ
1,000 تومان
دلستر
2,000 تومان

چلو ماهی قزل آلا
18,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
16,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
15,000 تومان
قورمه سبزی مخصوص
10,000 تومان
دیس کباب مخصوص
60,000 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
28,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
24,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
14,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
14,000 تومان
چلو کباب شف مخصوص
18,000 تومان
چلو کباب مخلوط
17,000 تومان
چلو کباب نگین دار
15,000 تومان
چلو کباب لقمه
15,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
20,000 تومان
چلو جوجه کباب حلزونی مخصوص
20,000 تومان
بال کبابی مخصوص
10,500 تومان
خوراک جوجه
(بدون برنج)
10,000 تومان
چلو کباب آدانا
16,000 تومان

قیمه نثار معمولی
12,000 تومان
چلو کباب سلطانی معمولی
23,000 تومان
چلو کباب برگ
20,000 تومان
چلو جوجه کباب حلزونی
17,000 تومان
چلو کباب بختیاری
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
10,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
10,000 تومان
بال کبابی معمولی
8,000 تومان
چلو کباب شف معمولی
14,000 تومان
چلو کباب مخلوط، معمولی
13,000 تومان
چلو کباب نگین دار معمولی
12,000 تومان
چلو کتاب لقمه معمولی
12,000 تومان
خوراک جوجه
(بدون برنج)
7,000 تومان
خوراک کوبیده
بدون برنج
7,000 تومان
قورمه سبزی معمولی
8,000 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
10,000 تومان
قیمه بادمجان معمولی
8,000 تومان
قیمه لپه معمولی
8,000 تومان
چلو کباب آدانا
12,000 تومان