دار کباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,950 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
11,700 تومان
جگر زغالی گوساله
هر سیخ۵۰ گرم - مقدار لازم برای هر نفر حدودا 3 سیخ است.
3,150 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
4,950 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
15,300 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
11,700 تومان
بال
6,300 تومان
بازو
6,300 تومان
جگر زغالی گوساله
هر سیخ۵۰ گرم - مقدار لازم برای هر نفر حدودا 3 سیخ است.
3,150 تومان
دل گوساله
هر سیخ۵۰ گرم
3,150 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان

ماست خیار
1,350 تومان
ماست بورانی
1,800 تومان
زیتون پرورده
2,700 تومان
سالاد
2,250 تومان

نوشابه قوطی
1,800 تومان
نوشابه خانواده
2,880 تومان
دوغ خانواده
3,870 تومان
دوغ قوطی
1,800 تومان
دلستر قوطی
1,980 تومان
آب (کوچک)
900 تومان
آب (بزرگ)
1,440 تومان