پیتزا و جوجه برشته اقبالی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بین چهار راه عدل و سه راه عدلسوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
2,700 تومان
سالاد مخصوص اقبالی تکنفره
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون
5,850 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
16,830 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
16,830 تومان
لس آنجلس مینی ویژه
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
14,220 تومان
لس آنجلس 1 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
19,620 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
35,550 تومان
لس آنجلس4 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
44,550 تومان
شیکاگو مینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
14,220 تومان
شیکاگو 1نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
18,720 تومان
شیکاگو 2نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
35,550 تومان
شیکاگو 4نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
44,550 تومان
مکزیکی مینی ویژه
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
16,920 تومان
مکزیکی 1نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
21,150 تومان
مکزیکی 2 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
35,100 تومان
مکزیکی 4 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
43,650 تومان
سیسیلی مینی ویژه
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
16,020 تومان
سیسیلی 1 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
20,520 تومان
سیسیلی 2 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
29,250 تومان
سیسیلی4 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
40,950 تومان
یونانی مینی ویژه
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
15,120 تومان
یونانی 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
24,300 تومان
یونانی 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
37,800 تومان
یونانی 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
46,800 تومان
مونترال مینی ویژه
فیله گوشت به عمل آورده شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
16,920 تومان
مونترال 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
25,650 تومان
مونترال 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
37,800 تومان
مونترال 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
49,950 تومان
کانزاس مینی ویژه
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
16,200 تومان
کانزاس 1 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
25,200 تومان
کانزاس 2 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
37,800 تومان
کانزاس 4 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
51,750 تومان
تگزاس مینی ویژه
رولت پپرونی با روکش پنیر
14,850 تومان
تگزاس 1نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
20,700 تومان
تگزاس 2 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
37,800 تومان
تگزاس 4 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
47,250 تومان
هالیوود مینی ویژه
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
16,650 تومان
هالیوود 1 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
25,650 تومان
هالیوود 2 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
37,800 تومان
هالیوود 4 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
47,250 تومان
هاوایی مینی ویژه
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
16,650 تومان
هاوایی 1 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
26,550 تومان
هاوایی 2 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
41,850 تومان
هاوایی 4 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
60,750 تومان
ایتالیایی 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، پنیر سفید، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل
40,050 تومان
انگلیسی مینی ویژه
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
16,920 تومان
انگلیسی 1 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
25,200 تومان
انگلیسی 2 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
37,800 تومان
انگلیسی 4 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
49,950 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
16,200 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
22,050 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
38,250 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
52,650 تومان
اسپشیال مینی ویژه
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
12,150 تومان
اسپشیال1 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
16,650 تومان
اسپشیال2 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
25,650 تومان
اسپشیال4 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
38,250 تومان
پیده گوشت اقبالی (غذای استانبولی) 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر و قارچ
40,050 تومان
مارگاریتا مینی ویژه
نان، پنیر، گوجه
7,650 تومان
مارگاریتا 1 نفره
نان، پنیر، گوجه
11,250 تومان
مارگاریتا 2 نفره
نان، پنیر، گوجه
18,450 تومان
مارگاریتا 4 نفره
نان، پنیر، گوجه
27,900 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
14,850 تومان
شف (سر آشپز) 1نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
22,050 تومان
شف (سر آشپز) 2نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
38,250 تومان
شف (سر آشپز) 4نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
51,750 تومان
سان دیگو مینی ویژه
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
18,450 تومان
سان دیگو 1 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
27,900 تومان
سان دیگو2 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
41,850 تومان
سان دیگو 4 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
67,050 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
16,650 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
25,650 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
39,600 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
51,750 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
16,650 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
26,550 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
40,050 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
56,250 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
16,200 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
22,500 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
35,100 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
51,300 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج مینی ویژه
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
16,200 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۱ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
22,500 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۲ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
35,100 تومان
پیتزا کلزونه مرغ و اسفناج ۴ نفره
اسفناج تفت داده شده.مرغ مزه دار شده. سیر و کره. قارچ.فلفل دلمه.ذرت .زیتون
51,300 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
16,200 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
25,650 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
39,600 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
49,950 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
16,200 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
25,650 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
39,600 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
49,950 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
21,150 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
26,550 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
44,550 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
71,550 تومان
آریزونا مینی ویژه
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
17,550 تومان
پیتزا آریزونا 1 نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
26,550 تومان
پیتزا آریزونا ۲نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
35,550 تومان
پیتزا آریزونا ۴نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
58,050 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۱نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
22,950 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۲نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
35,550 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۴نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
51,750 تومان
پیتزا تندوری هندی مینی ویژه
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
16,650 تومان
پیتزا تندوری هندی ۱ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
22,950 تومان
پیتزا تندوری هندی ۲ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
40,950 تومان
پیتزا تندوری هندی ۴ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
57,150 تومان
پیتزا چهار فصل ۱ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
24,750 تومان
پیتزا چهار فصل ۲ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
40,950 تومان
پیتزا چهار فصل ۴ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
56,250 تومان
پیتزا پاستا مینی ویژه
پاستا، فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، سیر و کره
16,200 تومان
پیتزا پاستا ۱ نفره
پاستا، فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، سیر و کره
22,500 تومان
پیتزا پاستا ۲ نفره
پاستا، فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، سیر و کره
35,100 تومان
پیتزا پاستا ۴ نفره
پاستا، فیله مرغ مزه دار شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، سیر و کره
51,300 تومان
4چیز مینی ویژه
16,650 تومان
چهار فصل مینی ویژه
18,450 تومان
پیتزا چیکن استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
16,650 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 1نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
24,750 تومان
پیتزا چیکن استراگانف ۲نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
37,800 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 4نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
51,750 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
17,550 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۱نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
26,550 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۲نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
40,050 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۴نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
54,000 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
26,550 تومان
اورجینال برگر ساده
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
16,200 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
30,150 تومان
اورجینال چیز برگر ساده
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
17,550 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
32,850 تومان
ماشروم برگر ساده
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
20,250 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
17,100 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
18,450 تومان
زینگر برگر
سینه کریسپی شده مرغ، ژامبون تنوری، سس تند مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
20,250 تومان

استیک مخصوص اقبالی
53,100 تومان
خوراک فیله مرغ با قارچ و پنیر و سس مخصوص
بدون برنج
22,950 تومان
میگو پفکی با سس تار تار
29,700 تومان
میگو سوخاری با سس تار تار
29,700 تومان
لازانیا با گوشت چرخ کرده
22,950 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
بدون برنج
35,550 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
22,950 تومان
خوراک فیله مرغ رژیمی
فیله مرغ گریل شده، ذرت.زیتون.کلم بروکلی. سیب زمینی.ادویه مخصوص
22,050 تومان

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
16,830 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
16,830 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه ران
25,650 تومان
جوجه برشته نرمال 4 تکه ران
32,850 تومان
جوجه برشته اسپایسی 2 تکه ران
18,630 تومان
جوجه برشته اسپایسی 3 تکه ران
27,450 تومان
جوجه برشته اسپایسی 4 تکه ران
34,650 تومان
پاچینی مخصوص اقبالی
14,580 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی به همراه بروکلی، ذرت، گوجه گیلاسی، سیب زمینی سرخ شده
17,550 تومان
فیله استریپس نرمال
21,150 تومان
فیله استریپس اسپایسی
22,050 تومان
بال سوخاری کریسپی نرمال
15,750 تومان
بال سوخاری کریسپی اسپایسی
17,550 تومان
شنیسل مرغ با سیب زمینی سرخ شده
23,850 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
256,500 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه مخلوط
25,650 تومان
جوجه برشته نرمال ۴ تکه سینه
32,850 تومان
جوجه برشته اسپایسی 2 تکه سینه
18,630 تومان
جوجه برشته اسپایسی 3 تکه مخلوط
27,450 تومان
جوجه برشته اسپایسی 4 تکه سینه
34,650 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%، قارچ، سس مخصوص تند، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، پیاز داغ
14,850 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
19,800 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف، چیپس خلالی، سس خامه، قارچ
19,800 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه
19,800 تومان
ساندویچ زبان
زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس سفید
19,800 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ، قارچ، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه رنگی
18,450 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه، سس سفید
19,350 تومان
ساندویچ هات داگ ساده
13,320 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
17,550 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو ساده
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
15,300 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو با قارچ و پنیر
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ و پنیر
19,350 تومان
ساندویچ ژیگو
ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
14,850 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
2,700 تومان
قارچ سوخاری
9,000 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت، سیر و کره، اسفناج، پنیر پیتزا
8,820 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
13,950 تومان
سیب زمینی سرخ شده با روکش پنیر گودا و پیاز داغ
13,050 تومان
سیب زمینی سرخ شده با پنیر پارمسان
9,000 تومان
سیب زمینی با پنیر
12,150 تومان
چیپس و پنیر
6,750 تومان
زیتون پرورده اعلاء
5,400 تومان

سالاد مخصوص اقبالی تکنفره
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون
5,850 تومان
سالاد کلم
کلم سفید، هویج، ذرت، کشمش، سس مخصوص
2,700 تومان
سالاد پاستا
پاستا، ژامبون، نخودفرنگی، گوجه گیلاسی، خیارشور، ذرت، چاشنی مخصوص
6,750 تومان
سالاد سزار
کاهو.نان سیر. فیله مرغ.زیتون.پنیرپارمسان
13,050 تومان

نوشابه قوطی
1,800 تومان
دلستر
3,150 تومان
آب پرتقال اورنجینا
1,800 تومان
موهیتو
3,150 تومان
دوغ محلی بزرگ
6,750 تومان
دوغ محلی کوچک
3,150 تومان
دلستر خانواده
3,150 تومان
نوشابه خانواده
3,150 تومان
انرژی زا بیگ بر
5,400 تومان
آب معدنی
1,350 تومان
دوغ لیوانی
1,800 تومان

تیرامیسو
4,500 تومان
دسر ميوه اي
4,500 تومان

پنه آلفردو گوشت
پاستا با گوشت تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
25,650 تومان
پنه آلفردو مرغ
پاستا با فیله مرغ تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
20,250 تومان
پاستا عربیتا
پاستا، میگو تفت داده شده با سس مخصوص آلفردو و پنیر پارمسان، جعفری خرد شده
31,950 تومان
فتوچینی
راویولی، فیله مرغ تکه ای، اسفناج، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس خامه
22,950 تومان