عمو نعمت

قزوین ، خیابان ولیعصر، جنب سازمان انتقال خونساندویچ زبان 100 گرمی معمولی
12,500 تومان
ساندویچ زبان 150 گرمی معمولی
17,500 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
14,500 تومان
پیتزا ویژه عمو نعمت (نرمال)
ژامبون، فیله مرغ، استیک گوشت، هات داگ، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، گوجه
28,000 تومان
ویژه عمو نعمت خانواده
ژامبون، فیله مرغ، استیک گوشت، هات داگ، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، گوجه
59,000 تومان
پیتزامخلوط (مینی)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
10,500 تومان
پیتزا مخلوط (نرمال)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
17,000 تومان
پیتزا مخلوط (خانواده)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
32,000 تومان
پیتزا پپرونی (مینی)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
8,500 تومان
پیتزا پپرونی (نرمال)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
16,000 تومان
پیتزا پپرونی (خانواده)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
28,000 تومان
پیتزا مخصوص (مینی)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
12,500 تومان
پیتزا مخصوص (نرمال)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
20,000 تومان
پیتزا مخصوص (خانواده)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
35,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (مینی)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
14,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (نرمال)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
23,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (خانواده)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
40,000 تومان
پیتزا فیله مرغ (مینی)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
13,500 تومان
پیتزا فیله مرغ (نرمال)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
21,000 تومان
پیتزا فیله مرغ (خانواده)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
39,000 تومان
پیتزا زبان (مینی)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
18,000 تومان
پیتزا زبان (نرمال)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
29,000 تومان
پیتزا زبان (خانواده)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
52,000 تومان
پیتزا سبزیجات (مینی)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
7,500 تومان
پیتزا سبزیجات (نرمال)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
13,000 تومان
پیتزا سبزیجات (خانواده)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
23,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (مینی)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
15,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (نرمال)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
24,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (خانواده)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
46,000 تومان
پیتزا رست بیف و زبان (مینی)
گوشت استیک، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
18,000 تومان
پیتزا رست بیف و زبان (نرمال)
گوشت، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
29,000 تومان
پیتزا رست بیف و زبان (خانواده)
گوشت، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
52,000 تومان
پیتزا رست بیف (مینی)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
18,000 تومان
پیتزا رست بیف (نرمال)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
29,000 تومان
پیتزا رست بیف (خانواده)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
52,000 تومان
پیتزا رست بیف مرغ (مینی)
17,000 تومان
پیتزا رست بیف مرغ (نرمال)
25,000 تومان
پیتزا رست بیف مرغ (خانواده)
48,000 تومان
پیتزا کباب ترکی (مینی)
17,000 تومان
پیتزا کباب ترکی (نرمال)
25,000 تومان
پیتزا کباب ترکی خانواده (خانواده)
51,000 تومان

ساندویچ مخصوص ویژه عمو نعمت
15,500 تومان
هات رویال برگر ویژه
19,000 تومان
همبرگر عمو
11,500 تومان
قارچ برگر عمو نعمت
14,500 تومان
دوبل برگر عمو نعمت
22,500 تومان
رویال برگر ویژه عمو نعمت
15,500 تومان
هات رویال
11,500 تومان
فلافل رویال
9,500 تومان
هات بندری
9,500 تومان
هات بندری ویژه عمو نعمت
12,500 تومان
میکس تنوری ویژه عمو نعمت
13,000 تومان
ساندویچ ویژه سرد عمو نعمت
11,500 تومان
بلغاری ویژه عمو نعمت
12,500 تومان
فیله مرغ ویژه عمو نعمت
12,500 تومان
زبان ویژه عمو نعمت
21,000 تومان
رست بیف
21,000 تومان
شنیسل ویژه
15,000 تومان
پپرونی تنوری
10,000 تومان

ساندویچ دنر گوشت
15,500 تومان
ساندویچ دنر مرغ
13,000 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
14,500 تومان
ساندویچ کباب تکی مخلوط (صدفی)
10,000 تومان
پرس کباب گوشت (دو نفره)
28,000 تومان
پرس کباب مرغ (دو نفره)
22,000 تومان
پرس کباب مخلوط (دو نفره)
26,000 تومان
پرس گوشت (تک نفره)
21,000 تومان
پرس مرغ (تک نفره)
18,000 تومان
پرس مخلوط (تک نفره)
19,000 تومان

همبرگر قارچ و پنیری 30%
7,000 تومان
همبرگر 30%
4,400 تومان
همبرگر قارچ و پنیری 60%
8,500 تومان
همبرگر 60%
5,700 تومان
کباب لقمه معمولی
6,400 تومان
کباب لقمه با قارچ و پنیر
9,000 تومان
سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر
6,500 تومان
سوسیس آلمانی معمولی
3,800 تومان
ساندویچ ماکارونی معمولی
3,800 تومان
ساندویچ ماکارونی با قارچ و پنیر
6,500 تومان
فلافل چهارتایی معمولی
3,800 تومان
فلافل چهارتایی با قارچ و پنیر
6,500 تومان
فلافل شش تایی معمولی
4,500 تومان
فلافل شش تایی با قارچ و پنیر
7,200 تومان
بندری معمولی
5,700 تومان
بندری با قارچ و پنیر
8,500 تومان
سوسیس سیب زمینی معمولی
4,900 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر
7,700 تومان
جگر معمولی
7,000 تومان
جگر با قارچ و پنیر
9,800 تومان
جگر بندری معمولی
6,500 تومان
جگر بندری با قارچ و پنیر
9,200 تومان
جگر ماکارونی معمولی
6,000 تومان
جگر ماکارونی با قارچ و پنیر
8,700 تومان
مرغ معمولی
7,000 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
9,800 تومان
کوکتل معمولی
5,000 تومان
کوکتل با قارچ و پنیر
7,800 تومان
کوکتل دودی معمولی
7,000 تومان
کوکتل دودی با قارچ و پنیر
9,800 تومان
ساندویچ بلغاری معمولی
6,400 تومان
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
9,000 تومان
هات داگ 70% معمولی
6,700 تومان
هات داگ 70% با قارچ و پنیر
9,200 تومان
کالباس خشک معمولی
5,700 تومان
کالباس خشک با قارچ و پنیر
8,500 تومان
ژامبون مرغ معمولی
6,400 تومان
ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ژامبون گوشت معمولی
6,400 تومان
ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ مغز معمولی
10,000 تومان
ساندویچ مغز با قارچ و پنیر
12,800 تومان
ساندویچ مغز و مرغ معمولی
10,000 تومان
ساندویچ مغز و مرغ با قارچ و پنیر
12,800 تومان
ساندویچ مغز و قارچ معمولی
12,000 تومان
ساندویچ مغز و قارچ با پنیر
14,800 تومان
ساندویچ زبان 100 گرمی معمولی
12,500 تومان
ساندویچ 100 گرمی زبان با قارچ و پنیر
15,500 تومان
ساندویچ زبان 150 گرمی معمولی
17,500 تومان
ساندویچ 150 گرمی زبان با قارچ و پنیر
20,500 تومان
ساندویچ مغز و زبان 120 گرمی معمولی
15,500 تومان
ساندویچ مغز و زبان 120 گرمی با قارچ و پنیر
18,500 تومان
ساندویچ مغز و زبان 180 گرمی معمولی
20,500 تومان
ساندویچ مغز و زبان 180 گرمی با قارچ و پنیر
23,500 تومان
ساندویچ مرغ و زبان معمولی
12,000 تومان
ساندویچ مرغ و زبان با قارچ و پنیر
14,800 تومان

پرس سوسیس سیب زمینی
12,000 تومان
پرس بندری
12,500 تومان
پرس هات داگ بندری
15,000 تومان
پرس جگر
14,500 تومان
پرس مرغ سرخ شده
15,000 تومان
پرس ماکارونی
8,500 تومان
پرس جگر بندری
13,000 تومان
پس جگر ماکارونی
12,500 تومان
پرس مرغ و جگر
13,500 تومان
پرس بندری ماکارونی
11,500 تومان
ناگت مرغ 10 تکه
13,500 تومان
ناگت میگو سوخاری 10 تکه
16,000 تومان
پرس زبان 200 گرمی
28,000 تومان
پرس مغز و زبان 250 گرمی
35,000 تومان
پرس مغز 150 گرمی
20,000 تومان

اسنک
2,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
5,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,000 تومان
سیب زمینی عمو نعمت
10,500 تومان
سوسیس سیب زمینی ویژه
10,000 تومان
قارچ تنوری
10,000 تومان
چیپس و پنیر
7,000 تومان
سمبوسه
3,000 تومان
سوپ جو
3,000 تومان
سالاد فصل
3,500 تومان
سالاد ذرت
3,500 تومان
سالاد کلم
3,500 تومان
ژله بستنی
3,500 تومان

دلستر قوطی
3,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دوغ زالی
3,500 تومان
دوغ آبعلی
2,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان