عمو نعمت

قزوین ، خیابان ولیعصر، جنب سازمان انتقال خونساندویچ دنر مخلوط
13,000 تومان
ساندویچ معمولی مغز و زبان
14,500 تومان
پرس جگر
9,500 تومان
پیتزا ویژه عمو نعمت (نرمال)
ژامبون، فیله مرغ، استیک گوشت، هات داگ، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، گوجه
25,000 تومان
پیتزامخلوط (مینی)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
9,000 تومان
پیتزا مخلوط (نرمال)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
15,000 تومان
پیتزا مخلوط (خانواده)
کالباس خشک، کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه
28,000 تومان
پیتزا پپرونی (مینی)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
7,000 تومان
پیتزا پپرونی (نرمال)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
13,000 تومان
پیتزا پپرونی (خانواده)
کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
24,000 تومان
پیتزا مخصووص (مینی)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
11,000 تومان
پیتزا مخصوص (نرمال)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
17,000 تومان
پیتزا مخصوص (خانواده)
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، زیتون
31,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (مینی)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
12,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (نرمال)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
20,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت (خانواده)
گوشت، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه
36,000 تومان
پیتزا فیله مرغ (مینی)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
12,000 تومان
پیتزا فیله مرغ (نرمال)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
18,000 تومان
پیتزا فیله مرغ (خانواده)
فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
36,000 تومان
پیتزا زبان (مینی)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
16,000 تومان
پیتزا زبان (نرمال)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
28,000 تومان
پیتزا زبان (خانواده)
زبان، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
48,000 تومان
پیتزا سبزیجات (مینی)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
6,000 تومان
پیتزا سبزیجات (نرمال)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
10,000 تومان
پیتزا سبزیجات (خانواده)
بادمجان، پیاز جعفری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، زیتون
19,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (مینی)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
14,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (نرمال)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
20,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت (خانواده)
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
36,000 تومان
پیتزا استیک و زبان (مینی)
گوشت استیک، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
15,000 تومان
پیتزا استیک و زبان (نرمال)
گوشت استیک، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
25,000 تومان
پیتزا استیک و زبان (خانواده)
گوشت استیک، زبان، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
41,000 تومان
پیتزا رست بیف (مینی)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
16,000 تومان
پیتزا رست بیف (نرمال)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
26,000 تومان
پیتزا رست بیف (خانواده)
گوشت رست بیف، گوجه، کنجد، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
48,000 تومان

ساندویچ مخصوص ویژه عمو نعمت
13,000 تومان
ساندویچ وِیژه همبرگر عمو نعمت
9,000 تومان
ساندویچ ویژه قارچ برگرعمو نعمت
11,500 تومان
ساندویچ قارچ برگر
8,500 تومان
ساندویچ ویژه چیز برگر عمو نعمت
10,000 تومان
ساندویچ چیز برگر
8,000 تومان
ساندویچ ویژه رویال برگر عمو نعمت
12,500 تومان
ساندویچ رویال برگر
9,500 تومان
ساندویچ ویژه دوبل برگر عمو نعمت
18,000 تومان
ساندویچ دوبل برگر
12,000 تومان
ساندویچ کوکتل پنیری
6,500 تومان
ساندویچ هات داگ پنیری
8,000 تومان
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
Na
8,500 تومان
ساندویچ ویژه هات رویال
10,000 تومان
ساندویچ ویژه بندری قارچ و پنیر
8,000 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ بندری
7,500 تومان
ساندویچ ویژه هات داگ بندری عمو نعمت
9,500 تومان
ساندویچ ویژه فلافل عمو نعمت
6,000 تومان
ساندویچ ویژه ماکارونی قارچ و پنیر
6,000 تومان
ساندویچ ویژه ژامبون گوشت تنوری
8,500 تومان
ساندویچ ویژه ژامبون مرغ تنوری
8,500 تومان
ساندویچ ویژه بلغاری عمو نعمت
10,500 تومان
ساندویچ ویژه مرغ عمو نعمت
9,000 تومان
ساندویچ ویژه فیله مرغ
9,000 تومان
ساندویچ ویژه فیله مرغ و قارچ و پنیر
11,500 تومان
ساندویچ ویژه زبان ویژه
18,500 تومان
ساندویچ ویژه رست بیف
18,500 تومان

ساندویچ معمولی همبرگر30%
4,000 تومان
ساندویچ معمولی همبرگر60%
5,000 تومان
ساندویچ معمولی کباب لقمه
5,800 تومان
ساندویچ معمولی کالباس خشک
5,000 تومان
ساندویچ معمولی ژامبون مرغ
5,800 تومان
ساندویچ معمولی ژامبون گوشت
5,800 تومان
ساندویچ معمولی کوکتل
4,800 تومان
ساندویچ معمولی کوکتل دودی
6,500 تومان
ساندویچ معمولی مغز و زبان
14,500 تومان
ساندویچ معمولی مرغ و مغز
9,000 تومان
ساندویچ معمولی ماکارونی
3,500 تومان
ساندویچ معمولی سوسیس آلمانی
3,500 تومان
ساندویچ معمولی سوسیس سیب زمینی
4,500 تومان
ساندویچ معمولی بندری
5,500 تومان
ساندویچ معمولی جگر بندری
6,000 تومان
ساندویچ معمولی بلغاری
5,800 تومان
ساندویچ معمولی هات داگ70%
6,000 تومان
ساندویچ معمولی فلافل4 قرصی
3,000 تومان
ساندویچ معمولی جگر
6,500 تومان
ساندویچ معمولی مرغ
6,500 تومان
ساندویچ معمولی مغز
8,500 تومان
ساندویچ معمولی مغز و قارچ
10,000 تومان
ساندویچ معمولی زبان
10,500 تومان

ساندویچ دنر گوشت
13,000 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
13,000 تومان
ساندویچ دنر مرغ
11,000 تومان
پرسی گوشت کباب ترک2نفره
26,000 تومان
پرسی مخلوط کباب ترک
24,000 تومان
پرسی مرغ کباب ترک
19,000 تومان

پرس کشک و بادمجان
11,000 تومان
پرس سوسیس سیب زمینی
9,000 تومان
پرس بندری
9,500 تومان
پرس بندری قارچ و پنیر
12,000 تومان
پرس هات داگ بندری
11,000 تومان
پرس هات داگ بندری قارچ وپنیر
13,000 تومان
پرس جگر
9,500 تومان
پرس مرغ
9,500 تومان
پرس مرغ قارچ وپنیر
13,000 تومان
پرس ماکارونی
7,000 تومان
پرس ماکارونی قارچ و پنیر
9,000 تومان
پرس جگر بندری
9,500 تومان
پرس جگر ماکارونی
8,500 تومان

اسنک
2,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
4,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
8,500 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر
7,500 تومان
سیب زمینی عمو نعمت
9,500 تومان
چیپس و پنیر
6,000 تومان
سمبوسه
2,800 تومان
سوپ جو
3,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ زالی
2,500 تومان
دوغ خانواده
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان