قاشق طلایی

جانبازان، انتهای بلوار ایران، خیابان پیروزی شرقی، پلاک 18خوراک کباب کوبیده. یک سیخ
بدون برنج
5,000 تومان
کته قرمه سبزی
13,000 تومان
سوپ جو
3,000 تومان
کته جوجه
15,000 تومان
خوراک جوجه کباب
بدون برنج
9,000 تومان
کته کباب فیل مجلل
چندساعت قبل سفارش داده شود
40,000 تومان
کته کباب فیله گل دار
چندساعت قبل سفارش داده شود
40,000 تومان
کته کباب سلطانی
40,000 تومان
کته کباب برگ
35,000 تومان
کته کباب بختیاری
30,000 تومان
کته کباب تکه ماستی
27,000 تومان
کته کباب لقمه نگین دار
26,000 تومان
کته کباب لقمه زعفرانی
21,000 تومان
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
25,000 تومان
کته خورشت قیمه نثار
18,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
15,000 تومان
کته جوجه
15,000 تومان
کته کوبیده
15,000 تومان
کته قرمه سبزی
13,000 تومان
کته اضافه
5,000 تومان

استیک با سس قارچ
45,000 تومان
جوجه چینی
26,000 تومان

خوراک کباب کوبیده. یک سیخ
بدون برنج
5,000 تومان
خوراک جوجه کباب
بدون برنج
9,000 تومان
خوراک کباب برگ
بدون برنج
30,000 تومان
خوراک کباب سلطانی
بدون برنج
35,000 تومان
خوراک کباب تیکه ماستی
بدون برنج
21,000 تومان
خوراک ماهی
بدون برنج
20,000 تومان
بختیاری سیخی
بدون برنج
25,000 تومان
لقمه زعفرانی سیخی
بدون برنج
15,000 تومان
نگینی سیخی
بدون برنج
20,000 تومان
گوجه سیخی
بدون برنج
1,500 تومان
خورشت نثار
بدون برنج
10,000 تومان

سوپ جو
3,000 تومان
سالاد سزار
15,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
سالاد اندونزی
4,000 تومان
زیتون شور
1,500 تومان
زیتون پرورده
1,500 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست چکیده
4,000 تومان

نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
نوشابه بطری
1,200 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان
دلستر شیشه ای
1,700 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دوغ بزرگ
5,000 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
دوغ قوطی
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان