میرعماد

قـزوین ، فلکه میرعماد ، ابتدای نادری شمالیچلو جوجه کباب (برنج خارجی)
1 سیخ - 200 گرم
10,000 تومان
قیمه نثار (برنج ایرانی)
15,000 تومان
چلو جوجه کباب (برنج ایرانی)
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده (برنج خارجی)
2 سیخ - 200 گرم
10,000 تومان
قورمه سبزی (برنج ایرانی)
12,000 تومان
قیمه نثار (برنج ایرانی)
15,000 تومان
قیمه نثار مخصوص (برنج ایرانی)
20,000 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
13,000 تومان
چلو کباب کوبیده (برنج ایرانی)
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج ایرانی)
16,000 تومان
چلو جوجه کباب (برنج ایرانی)
12,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
17,000 تومان
چلو کباب نگینی (برنج ایرانی)
13,000 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج ایرانی)
16,000 تومان
چلو کره (برنج ایرانی)
4,000 تومان

قرمه سبزی (برنج خارجی)
هر پرس
10,000 تومان
قیمه نثار (برنج خارجی)
120 گرم
13,000 تومان
قیمه نثار مخصوص (برنج خارجی)
240 گرم
18,000 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
1/4 مرغ
11,000 تومان
چلو کباب کوبیده (برنج خارجی)
2 سیخ - 200 گرم
10,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)
3 سیخ - 300گرم
14,000 تومان
چلو جوجه کباب (برنج خارجی)
1 سیخ - 200 گرم
10,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
2 سیخ- 400گرم
15,000 تومان
چلو کباب نگینی (برنج خارجی)
11,000 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج خارجی)
14,000 تومان
کوبیده سیخی معمولی
هر سیخ 100 گرم
4,000 تومان
جوجه سیخی معمولی
هر سیخ 200 گرم
8,000 تومان
جوجه مخصوص سیخی
هر سیخی
12,000 تومان
چلو کره معمولی (برنج خارجی)
هر پرس
2,500 تومان
گوجه
هر سیخ
1,000 تومان

سالاد فصل
2,000 تومان
زیتون
2,000 تومان

نوشابه بطری
1,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده میوه ای
4,500 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
دوغ گدوک خانواده
5,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,400 تومان