سالمون

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
با برنج خارجی
7,500 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
با برنج 100% ایرانی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
با برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
با برنج خارجی
7,500 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
با برنج 100% ایرانی
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
با برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
قیمه نثار معمولی
با برنج خارجی
8,500 تومان
قیمه نثار ویژه
با برنج 100% ایرانی
11,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
با برنج 100% ایرانی
13,000 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
با برنج خارجی
7,500 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
با برنج 100% ایرانی
9,500 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
با برنج 100% ایرانی
11,000 تومان
قیمه و قورمه معمولی
با برنج خارجی
7,000 تومان
قیمه و قورمه ویژه
با برنج 100% ایرانی
8,500 تومان
قیمه و قورمه مخصوص
با برنج 100% ایرانی
10,000 تومان
سلطانی مخصوص
با برنج 100% ایرانی
24,000 تومان
چلو برگ گوساله مخصوص
با برنج 100% ایرانی
21,000 تومان
بختیاری مخصوص
با برنج 100% ایرانی
17,000 تومان
باقالی پلو با گوشت مخصوص
با برنج 100% ایرانی
20,000 تومان
باقالی پلو با ماهی مخصوص
با برنج 100% ایرانی
15,000 تومان
باقالی پلو با مرغ مخصوص
با برنج 100% ایرانی
12,000 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
با برنج 100% ایرانی
13,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
با برنج 100% ایرانی
13,000 تومان

ماست موسیر
1,000 تومان
زیتون پرورده
1,500 تومان
سالاد
2,500 تومان

نوشابه بطری
1,100 تومان
نوشابه خانواده
3,200 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ خانواده
4,800 تومان
آب معدنی کوچک
800 تومان
آب معدنی بزرگ
1,400 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان