نان سنتی بهشتیان

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنه



شیرمال بسته سه تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
3,800 تومان
ناموجود
شیرمال بسته شش تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
7,500 تومان
ناموجود
نان روغنی (قاق) نرم نیم کیلو
از ساعت 9 تا 13 موجود می باشد.
3,800 تومان
ناموجود
نان روغنی (قاق) نرم یک کیلو
از ساعت 9 تا 13 موجود می باشد.
7,500 تومان
ناموجود
نان روغنی (قاق) خشک نیم کیلو
از ساعت 11 تا 13 موجود می باشد.
4,300 تومان
ناموجود
نان روغنی (قاق) خشک یک کیلو
از ساعت 11 تا 13 موجود می باشد.
8,650 تومان
ناموجود
نان زنجبیل گرد بسته ای ، حدود نیم کیلو
از ساعت 12 تا 19 موجود می باشد.
3,800 تومان
نان زنجبیل گرد بسته ای ، حدود یک کیلو
از ساعت 12 تا 19 موجود می باشد.
7,500 تومان
نان زنجبیل مستطیل بسته ای ، حدود نیم کیلو
از ساعت 11 تا 17 موجود می باشد.
3,800 تومان
ناموجود