دارچین

نادری شمالی،خیابان رسالتچلو جوجه کباب معمولی
200 گرمی
11,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
2 سیخ
11,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
200 گرمی
11,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
300 گرمی
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
2 سیخ
11,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
4 سیخ
16,000 تومان
قیمه نثار ویژه
17,000 تومان
چلو کباب بختیاری معمولی
200 گرمی
15,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه
300 گرمی
17,000 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی معمولی
25,000 تومان
چلو برگ گوسفندی ویژه
فیله
29,000 تومان
چلو سلطانی گوسفندی معمولی
27,000 تومان
چلو سلطانی گوسفندی ویژه
فیله
32,000 تومان
چلو شف جوجه (دولایه)
300 گرمی
14,000 تومان
چلو شف جوجه (دولایه)
400 گرمی
17,000 تومان
چلو شف برگ (ویژه دارچین)
فیله
30,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
300 گرمی
15,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی ویژه
400 گرمی
17,000 تومان
چلو کباب ساطوری ویژه
300 گرمی
17,000 تومان
چلو جوجه ترش معمولی
200 گرمی
13,000 تومان
چلو جوجه ترش ویژه
300 گرمی
16,000 تومان
چلو کباب ترش ویژه
300 گرمی
27,000 تومان

سالاد فصل
3,500 تومان
سالاد ذرت
3,500 تومان
زیتون پرورده
2,000 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان

دلستر شیشه ای
3,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی بیگ بیر
3,000 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه شیشه ای
1,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان