خان بابا

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 70,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

خیابان امام،بازار الاف راسته،گیوه کش ها،پلاک12 تلفن 33240755خوراک مرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران سرخ کرده سیب زمینی دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
9,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
11,700 تومان
چلو کباب میکس معمولی
160گرم جوجه وکوبیده تک سیخ 5 تکه350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
10,800 تومان
چلوکباب وزیری معمولی
120گرم جوجه60گرم کوبیده 350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
11,700 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
180گرم جوجه100گرم کوبیده350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی با دستگاه
16,200 تومان
چلو کباب وزیری سرآشپز
180گرم جوجه 200گرم کوبیده 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
20,700 تومان
چلو کباب وزیری ویژه (دونفره)
360گرم جوجه 200گرم کوبیده 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
29,700 تومان
چلو کباب میکس معمولی
160گرم جوجه وکوبیده تک سیخ 5 تکه350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
10,800 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
240گرم جوجه و کوبیده تک سیخ 7تیکه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
14,400 تومان
چلو کباب میکس سر آشپز
320گرم جوجه وکوبیده دوسیخ 10تیکه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
18,900 تومان
چلو کباب میکس ویژه (دونفره)
480گرم جوجه وکوبیده دوسیخ14تیکه500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
26,100 تومان
چلو کباب شف جوجه معمولی
160گرم جوجه وکوبیده تک سیخ دولایه350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
10,800 تومان
چلوکباب شف جوجه مخصوص
240گرم جوجه و کوبیده تک سیخ دولایه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
14,400 تومان
چلوکباب شف جوجه سرآشپز
320گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
18,900 تومان
چلوکباب شف جوجه ویژه (دونفره)
480گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
26,100 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی معمولی
150 گرم کوبیده نگین دار350گرم برنج پخته شده گوجه ظرف گیاهی درب درا
10,800 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی مخصوص
230گرم کوبیده نگین دار تک سیخ350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
14,400 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی سرآشپز
300گرم کوبیده نگین دار دوسیخ 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
18,900 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی ویژه (دونفره)
460گرم کوبیده نگین دار دو سیخ 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
26,100 تومان
چلو کباب بناب معمولی
9,900 تومان
چلو کباب بناب مخصوص
13,500 تومان
چلو کباب بناب سرآشپز
17,100 تومان
چلو کباب بناب ویژه (دونفره)
24,300 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان معمولی
9,000 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان مخصوص
11,700 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان سر آشپز
14,400 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان ویژه (دونفره)
20,700 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
9,000 تومان
چلوکباب جوجه بی استخوان مخصوص
11,700 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
14,400 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان ویژه (دونفره)
20,700 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده سرآشپز
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه (دونفره)
24,300 تومان

زرشک پلو بامرغ سرخ کرده معمولی
280گرم ران350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
9,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
11,700 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده سرآشپز
2تاران280 گرمی 350گرم برنج پخته شده سیب زمینی دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
14,400 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده ویژه (دونفره)
2تاران 420گرمی 500گرم برنج پخته شده سیب زمینی دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
20,700 تومان

قیمه نثارقزوین معمولی
50گرم گوشت اجیل 350 گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
9,900 تومان
قیمه نثار قزوین مخصوص
80گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
15,300 تومان
قیمه نثار قزوین سرآشپز
100گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
18,000 تومان
قیمه نثار قزوین ویژه (دونفره)
160گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 500گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
27,900 تومان
قرمه سبزی معمولی
40 گرم گوشت350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
9,000 تومان
قرمه سبزی مخصوص
60گرم گوشت 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
11,700 تومان
قرمه سبزی سرآشپز
80گرم گوشت 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظرف گیاهی با دستگاه
14,400 تومان
قرمه سبزی ویژه (دونفر)
120گرم گوشت 500گرم برنج پخته شده بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
20,700 تومان

خوراک جوجه بی استخوان مخصوص
180گرم شنیسل گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی با دستگاه
9,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
300گرم جوجه شامل بال و کتف وسینه گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
9,000 تومان
خوراک مرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران سرخ کرده سیب زمینی دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
9,000 تومان
خوراک کوبیده مخصوص
دو سیخ کوبیده100گرمی گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
10,800 تومان
خوراک بناب مخصوص
180گرم بنابی تک سیخ پیاز جعفری ریحون گوجه نان سنگک بسته بندی بادستگاه
10,800 تومان
خوراک وزیری مخصوص
180 گرم جوجه 100 گرم کوبیده گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
13,500 تومان
خوراک نگینی مخصوص
230گرم کوبیده نگین دار تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
11,700 تومان
خوراک شف جوجه مخصوص
240گرم جوجه وکوبیده دولایه تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
11,700 تومان
خوراک میکس مخصوص
240گرم جوجه وکوبیده ردیفی تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
11,700 تومان

زیتون پرورده مخصوص
بسته بندی شرکتی
2,250 تومان
ماست موسیر مخصوص
بسته بندی شرکتی
1,350 تومان
سبد میوه
چهار عددمیوه مختلف فصل
4,500 تومان
سوپ جوتک نفره
مرغ جو پوست کنده سبزیجات معطر
1,800 تومان
سوپ جو نیم کیلویی
مرغ جوپوست کنده سبزیجات معطر
3,600 تومان

نوشابه خانواده
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
4,050 تومان
نوشابه قوطی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
2,700 تومان
نوشابه شیشه ای یکبارمصرف
پپسی میراندا لیمونات
2,250 تومان
نوشابه بطری
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
1,800 تومان
دوغ خانواده
ساده
3,600 تومان
دوغ خانواده
سنتی
4,500 تومان
دوغ لیوانی
ساده
900 تومان
دوغ لیوانی
سنتی
1,350 تومان
دلستر قوطی پارسی (پپسی)
هلو لیمو سیب استوایی کلاسیک
2,250 تومان
دلسترخانواده
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
350 سی سی
900 تومان
آب معدنی بزرگ
1500 سی سی
1,800 تومان

چلو کره مخصوص
400کرم برنج پخته شده کره
3,600 تومان
نان سنگک سبوس دار ساده
بزرگ
1,800 تومان
نان سنگک سبوس دار خشخاشی
بزرگ
2,250 تومان
نان و پیاز
450 تومان