اکبر جوجه - شعبه چهار راه عمران

چهار راه عمران، جنب سازمان تبلیغاتچلو اکبر جوجه
20,000 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
15,000 تومان
چلو اکبر جوجه
20,000 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
15,000 تومان
چلو اکبر جوجه نیم پرسی
15,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا کامل
22,000 تومان

سیر ترشی
3,500 تومان
سالاد فصل
3,500 تومان
زیتون
3,500 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست سنتی
4,000 تومان

نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ محلی کوزه ای
4,000 تومان
دوغ قوطی
2,000 تومان
دلستر قوطی
2,500 تومان
آب معدنی
500 تومان