شمس

خیابان مولوی،نرسیده به چهارراه منتظری،روبروی حسینیه امینی ها



چلو کباب ترش
33,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه شمس
16,500 تومان
چلو کباب کوبیده شمس
16,500 تومان
جوجه کباب نرمال سیخی
بدون برنج
7,000 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
بدون برنج
9,000 تومان
جوجه کباب ویژه شمس سیخی
بدون برنج
13,000 تومان
جوجه با استخوان سیخی
بدون برنج
17,000 تومان
کباب مصری سیخی
بدون برنج
34,500 تومان
کباب لاری سیخی
بدون برنج
33,000 تومان
کباب بختیاری سیخی
بدون برنج
19,500 تومان
کباب ترش سیخی
بدون برنج
29,500 تومان
کباب سلطانی فیله سیخی
بدون برنج
31,500 تومان
کباب نگینی سیخی
بدون برنج
13,500 تومان
کباب برگ فیله گوساله سیخی
بدون برنج
26,500 تومان
ماهی قزل آلا بدون برنج
بدون برنج
15,500 تومان
کباب کوبیده سیخی
بدون برنج
4,000 تومان
مرغ بدون برنج
بدون برنج
7,000 تومان

چلو کباب کوبیده نرمال
10,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
12,500 تومان
چلو کباب کوبیده شمس
16,500 تومان
چلو جوجه کباب نرمال
10,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
12,500 تومان
چلو جوجه کباب ویژه شمس
16,500 تومان
چلو کباب برگ فیله گوساله
30,000 تومان
چلو کباب سلطانی فیله
35,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
20,500 تومان
چلو کباب ترش
33,000 تومان
چلو کباب مصری شمس
38,000 تومان
چلو کباب لاری
36,500 تومان
چلو کباب بختیاری
23,000 تومان
چلو کباب نگینی
17,000 تومان
قیمه نثار سنتی
13,500 تومان
قیمه نثار سنتی ویژه
17,500 تومان
زرشک پلو با مرغ
11,000 تومان
چلو ماهی قزل الا
19,000 تومان
کباب کوبیده سیخی بدون برنج
4,000 تومان

میرزا قاسمی
6,500 تومان
کشک بادمجون
7,000 تومان
سوپ جو
2,000 تومان
سالاد مخصوص
3,000 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان
ماست و خیار
2,500 تومان
ماست و موسیر
2,000 تومان

آب پرتقال طبیعی
4,000 تومان
نوشابه شیشه ای
1,200 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دوغ خانواده
3,500 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان