پامیر

بلوار شمالی، جنب آجیل بزرگمهرشنیسل سینه بی آرد 900گرم
14,732 تومان
بال 700 گرم
6,100 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
19,490 تومان
فیله مرغ 900گرم
17,130 تومان
گردن بی پوست 800گرم
1,500 تومان
گردن بی پوست 800گرم
1,500 تومان
بال 700 گرم
6,100 تومان
ران بی پوست 1600گرم
17,663 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
19,490 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
15,988 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
15,417 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
14,732 تومان
فیله مرغ 900گرم
17,130 تومان
ساق و مغز ران 800گرم
10,113 تومان
ساق ران 900گرم
11,374 تومان
ساق ران 1600گرم
19,858 تومان
مغز ران 900گرم
11,374 تومان
مغز ران 1600گرم
19,858 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
8,000 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
15,836 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
15,227 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
7,613 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
11,877 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 500گرم
8,238 تومان
شنیسل سینه 800گرم
12,790 تومان
شنیسل ران 800گرم
12,790 تومان
پاچین 800گرم
10,963 تومان
فیله سوخاری 800گرم
14,618 تومان
هات وینگر 700گرمی
12,258 تومان
مرغ ترش 800گرم
17,054 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
17,054 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
17,054 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
17,054 تومان
جوجه میکس 800 گرم
17,054 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان

جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان