پامیر

بلوار شمالی، جنب آجیل بزرگمهرپاچین 800گرم
13,909 تومان
مغز ران 900گرم
14,430 تومان
شنیسل ران 800گرم
16,227 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
24,727 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
20,254 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
19,994 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
19,125 تومان
فیله مرغ 900گرم
21,733 تومان
ساق ران 900گرم
14,430 تومان
ساق ران 1600گرم
25,290 تومان
مغز ران 900گرم
14,430 تومان
مغز ران 1600گرم
25,290 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
9,700 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
20,009 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
19,318 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
15,068 تومان
شنیسل سینه 800گرم
16,227 تومان
شنیسل ران 800گرم
16,227 تومان
پاچین 800گرم
13,909 تومان
فیله سوخاری 800گرم
19,318 تومان
هات وینگز 700گرمی
15,550 تومان
مرغ ترش 800گرم
25,278 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
23,636 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
23,634 تومان