پامیر

بلوار شمالی، جنب آجیل بزرگمهرجوجه ساده بدون زعفران 900گرم
23,758 تومان
مغز ران 1600گرم
30,120 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
24,102 تومان
مغز ران 900گرم
17,147 تومان
فیله مرغ 900گرم
25,823 تومان
بال 700 گرم
8,700 تومان
ران بی پوست 1600گرم
26,627 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
29,381 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
24,102 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
23,758 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
22,725 تومان
فیله مرغ 900گرم
25,823 تومان
ساق و مغز ران 800گرم
13,684 تومان
ساق ران 900گرم
17,147 تومان
ساق ران 1600گرم
30,120 تومان
مغز ران 900گرم
17,147 تومان
مغز ران 1600گرم
30,120 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
11,000 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
23,872 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
22,954 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 400گرم
11,477 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800گرم
17,904 تومان
جوجه سامرگریل800گرم
23,163 تومان
شنیسل سینه 800گرم
19,281 تومان
شنیسل ران 800گرم
19,281 تومان
پاچین 800گرم
16,527 تومان
فیله سوخاری 800گرم
22,954 تومان
هات وینگر 700گرمی
18,478 تومان
مرغ ترش 800گرم
29,345 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
25,709 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
25,709 تومان
جوجه سیر و سبزی 800 گرم
25,709 تومان
جوجه میکس 800 گرم
25,709 تومان