خورشید - شعبه پونک

پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی پارک آینده سازانکته کباب جوجه
11,000 تومان
کته کباب کوبیده
11,000 تومان
قیمه نثار
12,000 تومان
کته کباب مخصوص خورشید
کباب چنجه
22,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
کته کباب مخصوص خورشید
کباب چنجه
22,000 تومان
کته کباب ترش
25,000 تومان
کته کباب سلطانی مخصوص
27,000 تومان
کته برگ مخصوص
22,000 تومان
کته کباب بختیاری
17,000 تومان
کته جوجه ترش
17,000 تومان
کته ماهی قزل آلا
18,000 تومان
کته کباب شفت
17,000 تومان
کته مرغ سرخ شده
13,000 تومان
کته کباب جوجه
11,000 تومان
کته کباب کوبیده
11,000 تومان
قیمه نثار
12,000 تومان

ماست بورانی
2,000 تومان
ماست بادمجان
2,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
ماست ساده
2,000 تومان
زیتون پرورده
3,500 تومان
سیر ترشی
4,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان

دوغ سنتی خانواده نصیری
4,000 تومان
دوغ لیوانی سنتی نصیری
1,000 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
آب معدنی خانواده
1,500 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,200 تومان
نوشابه شیشه ای
1,500 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,300 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,000 تومان